fyrfle, teksty z sierpnia 2018 roku

54 teksty z sier­pnia 2018 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

Powstaje erotyk

Lu­bię pier­si twoich fa­lującą przestrzeń
Kiedy obiema dłońmi obie je pieszczę
I no­gi two­je gdzieś wy­soko w powietrzu
A twoim wnętrzem mo­jego ciała cud 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 31 sierpnia 2018, 22:49

mikroopowiadanie sto sześćdziesiąte siódme

Bu­dyń był bar­dzo smaczny, ale nie zdzierżył mężczyz­ny ak­tywne­go, więc ten mu­siał na dwie godzi­ny przed obiadem uzu­pełnić moc ka­nap­ka­mi z chle­ba od Kas­te­liko­wej, masłem z Łuko­wa i goudą z Włoszczo­wy, więc jeszcze raz się pot­wier­dziło, że na śniada­niu mlecznym, opar­tym na płat­kach, gry­siku, czy ku­kurydzian­ce da­leko w dzień nie uj­dziesz, bo stra­cisz siły i będziesz zły, a na­wet wkur.... 

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 31 sierpnia 2018, 13:34

31 sierpnia Roku Pańskiego 2018.

Świt to te­raz jest w gra­nicach godzi­ny szóstej i zde­cydo­wanie spadły nasze wy­maga­nia, co do je­go ja­kości w na­turze, znaczy w świet­le słonecznym,czy w dźwiękach pta­sich - one są te­raz późno letnie, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 31 sierpnia 2018, 08:44

mikroopowiadanie sto sześćdziesiąte szóste

- A mój ma­sażys­ta po­wie­dział mi, że jes­tem mo­delką i głowę mam taką lekką...
- Że pustą?

Na naszym piętrze po pros­tu śmieje­my się, ma­my do siebie dys­tans, obo­wiązu­je iro­nia w kon­taktach, jest luz wyczu­wal­ny na­wet w wodzie źródla­nej z Lid­la, którą pi­jemy, więc nie ma mo­wy o nain­dorza­niu się, czy obrażaniu. 

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 31 sierpnia 2018, 07:12

mikroopowiadanie sto sześćdziesiąte piąte

Idąc po wnuczkę, którą miał odeb­rać z zajęć w war­szta­cie ce­ramicznym, które pro­wadziła - jak pew­nie mówiła o so­bie - ar­tys­tka, to właśnie zwrócił uwagę na pe­wien dziw­ny szczegół w jed­nym z [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 30 sierpnia 2018, 12:30

Ze wspomnień pra pra babci

A gdy poeta spojrzy
W ki­ribom­bną ciurlatość
Kro­pidłem złotym deszczem mimozy
To wiec
Kaf­ki tam na huśtaw­ce życia
Czwórli­niami wy­sokich tonów
Szep­czą już o jesieni

Więc

Nie dziwi
Gos­po­darze gazdowie
Kują des­ki pod strzechami
Nad wejściem do sieni
Pod­ko­wami szczęścia
Mu­rują w ka­mien­ny próg

Dot­rwać pier­wszych młodych ziemniaków
Bez stra­ty pająka choćby
W chudobie
Bez grosza pożyczki
Lichwą pej­sa­ty bork

W trzeźwości spłodzić
Zdro­wo urodzić
Bo co rok prorok
Gdzie miłość
I cha­ta bogata 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 30 sierpnia 2018, 11:19

Pliszka Górska

Sier­pniowe połud­nia pot­ra­fią być cud­ne w niektórych miej­scach, a zwłaszcza na góral­szczyźnie bes­kidzkiej, gdzieś we wsi na Żywiec­czyźnie, za­pyziałej trochę, śred­nio pa­mięta­nej przez Bo­ga, ale na szczęście zad­ba­nej cho­ciaż przez mi­liony lat [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 30 sierpnia 2018, 08:47

mikroopowiadanie sto sześćdziesiąte czwarte

- Na­wet gdy­bym miał trójkę z przo­du, to z chłopem nig­dy.
- A mi by nie przeszkadzało, niech se ma kochan­ka, by­leby wypłatę od­da­wał i ko­sił ogródek. 

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 29 sierpnia 2018, 21:27

29.08.2018r.

Pat­rzę z zachwy­tem i dumą na je­den z naszych słoneczników. Nasze życie jest jak rośli­na słoneczni­ka. Naj­pierw wzras­ta­my i roz­wi­jamy się, żeby po­tem roz­kwitnąć ab­so­lut­nym pięknem, naj­pierw roz­kwi­tamy jed­nym kwiatem, a potem [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 29 sierpnia 2018, 16:38

mikroopowaidanie sto sześćdziesiąte trzecie

Te słyn­ne pa­fawa­gow­skie żółte składy z czasów późne­go PRL, to one jeszcze jeżdżą tu, a zwłaszcza tam, ale jed­nak prze­de wszys­tkim tu, więc po raz ko­lej­ny w Ka­towi­cach wsiadł do ta­kiego składy, tyl­ko, ze prze­malo­wane­go na bu­raczko­wo i udał się powrócił nim do krainy szczęścia, do naj­wspa­nial­szej i naj­bar­dziej kocha­nej i kochającej ko­biety we wszechświecie. 

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 29 sierpnia 2018, 12:42
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film