fyrfle, teksty z sierpnia 2017 roku

55 tekstów z sier­pnia 2017 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

Stworzyciele

Jes­teśmy większy­mi od Van Gogha
On tyl­ko na­malo­wał słoneczniki
My po­wołaliśmy je do praw­dzi­wego życia
I stworzy­liśmy je w os­ta­teczne piękno
Są dziełem naszych myśli naszej wyobraźni
Spraw­ności i chęci naszych serc i rąk
Jest w nich codzienna [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 29 sierpnia 2017, 13:48

23.08.2017r.

Był so­bie dość spo­rej wiel­kości ka­wałek traw­ni­ka z drze­wami i krze­wami na ob­rzeżach, to za­raz zacząłem go ryć, znaczy szpad­lem zdzierać wie­rzchnią war­stwę z trawą i po­tem sko­pałem go je­sienią. Po­tem w [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 23 sierpnia 2017, 15:29

KWIETNIK BESKIDZKI

Dzień dob­ry człowieku
Po­daruję ci ziel­nik beskidzki
W którym pow­kle­jałem kwiaty nasze­go ogrodu
Przy­domo­wego
Ar­tyzm dwoj­ga serc czwor­ga rąk
Duetów codzien­nych pacierzy

Po­marańczo­wość kwiatu cyni
I zap­raszający wianek w jej sercu
Jak dziew­częcość sprag­niona męskości
Czułej pew­nej zdecydowanej
Bezpiecznej...

W żółtej cyni [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 23 sierpnia 2017, 10:48

Ciu­chy kradną na­gość życiu. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 22 sierpnia 2017, 12:35

Nim zba­wisz ko­lej­ne światy, nie za­pom­nij o ciągłości szczęścia dotychczasowych. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 22 sierpnia 2017, 11:44

To og­rodni­cy wyz­wa­lają ge­niusz Van Goghów. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 22 sierpnia 2017, 10:52

Sierpniowy Deszcz

Spot­kałem wczo­raj deszcz
Tak bar­dzo da­wał wytchnienie
Pragnącym ochłody pro­mieniom słońca
Studził porywczość
I leczył niezrówno­ważenie wiatrów
Zapład­niał ziemię aby po­rodziła poplon
I złoty pył płatków nawłoci

Pod­kreślił mie­dzianą og­nistość twoich włosów
Lśniły tak bar­dzo że nie mogłem nie zauważyć
Płomiennej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 22 sierpnia 2017, 08:53

ROZŚWIET­LIĆ PONIEDZIAŁEK

Uducho­wiona geodet­ka w Żyw­cu Sporyszu
Me­dyto­wała o kar­dy­nale Dziwiszu
Wspięła się hędo­go na Grojec
Tam krzyczała jes­tem mołojec
Po lek­turze to Kaf­ki czy po haszyszu

W Niem­czech gdzieś pod Kolonią
Dziew­czę piep­rznięte starą harmonią
Pragnęło popa
Jak ciota [...] — czytaj całość

limeryk
zebrał 1 fiszkę • 21 sierpnia 2017, 11:19

Msza w Bar­ce­lonie, za­miast zam­knięcia gra­nic i sys­te­matyczne­go ru­gowa­nia do siódme­go po­kole­nia mu­zułmanów z Europy. 

anegdota
zebrała 12 fiszek • 20 sierpnia 2017, 11:16

Pisz zro­zumiale, to przeczy­tają wier­sz, a nie odbiorą. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 sierpnia 2017, 22:18
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film