fyrfle, teksty z sierpnia 2015 roku

20 tekstów z sier­pnia 2015 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

OPOWIADANIE DLA TERAPEUTKI CZ.4

Po czym objęła us­ta­mi je­go żołądź i moc­no, a ape­tycznie zas­sała. Wi­tek, nie wie­dzieć cze­mu, zaw­sze w tej aku­rat sek­wen­cji życia, śpiewał piosenkę zes­połu Queen i tym ra­zem zno­wu głośno spaz­mastycznie, w [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 7 fiszek • 31 sierpnia 2015, 14:21

OPOWIADANIE DLA TERAPEUTKI CZ.3

- Tak, a jak pięknie i smacznie muszą wyglądać te ma­liny, kiedy ob­le­pione są już doj­rzałymi owo­cami - i po­kazał jej dłonią wca­le nie małą oazę pra­wie dwu­met­ro­wych krzewów rosnących tuz za [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 6 fiszek • 30 sierpnia 2015, 12:17

OPOWIADANIE DLA TERAPEUTKI CZ.2

- Hej! - Krzyknął im Wi­tek na po­wita­nie, a gdy po­deszli już do gru­py po­wie­dział: - To mo­ja żona Ania, a to Aniu nasza te­rapeut­ka Na­tasza i jej gru­pa przyw­ra­cająca piękno świata. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 29 sierpnia 2015, 10:58

OPOWIADANIE DLA TERAPEUTKI CZ.1

Sios­tra Ilo­na zauważyła jak schodził po scho­dach i nieja­ko z auto­matu od­wróciła się w le­wo. Przez ok­no dyżur­ki spoj­rzała na par­king pośród strze­lis­tych, pra­wie stu­let­nich so­sen. Tam ze sreb­rne­go Cit­roena C - [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 7 fiszek • 26 sierpnia 2015, 12:33

Fyrfleton z Lidla

Dob­rze, że do naszej zielo­nej wys­py, dru­giej Ir­landii, a prze­cież jeszcze tu będą Węgry - do­tarła sieć mar­ketów Lidl, bo możemy w przystępnych ce­nach zas­ma­kować pro­duktów żyw­nościowych z całego świata. Tym razem [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 3 fiszki • 25 sierpnia 2015, 15:03

Kon­ste­lac­je barw
Wbrew siew­com i żeńcom zła - 
Cy­niczność cyni. 

haiku
zebrał 7 fiszek • 23 sierpnia 2015, 14:34

Kwiet­ne koszule,
Dusza z barw mo­tylich - 
Sier­pniowe fyrfle. 

haiku
zebrał 12 fiszek • 19 sierpnia 2015, 13:32

SREBRNE WESELE

- Halo.
- Cześć Mamuśu!
- Cześć Córću!
- Wiesz, gdy­bym go zadźgała wte­dy to dziś wychodziłbym szczęśli­wa na wol­ność - więcej raczej nie dają. 

opowiadanie
zebrało 7 fiszek • 18 sierpnia 2015, 11:46

17.08.2015r.

Szko­da, że wol­na wo­la auto­matycznie nie za­bija bólów, wy­nikających z wy­borów nią po­wodo­wanych. Anioły upa­dają by stać się ludźmi. Ludzie zaś wzla­tują po­nad siebie by być aniołami. To fa­lowa­nie dla siebie ich [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 17 sierpnia 2015, 11:37

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 16 sierpnia 2015, 12:11
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film