fyrfle, teksty z sierpnia 2015 roku, strona 2

20 tekstów z sier­pnia 2015 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

FYRFL GOLGOTA BOSKOŚCI

Mat­ko Je­zusa uko­rono­wali cię
Po­nieśli na gol­gotę boskości
Połowy miast mu­sisz więc strzec
Ja­kiś mi­liard dusz śle tobie
Żale niepo­wodze­nia rzadziej radości
A ty nie chcesz być wałbrzyszanką
I smut­no pat­rzysz w nasze zakłama­ne oblicza
Otu­manione fałszem fałszy­wych dogmatów
Nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 15 sierpnia 2015, 11:33

Świąd bruzd na mosznie.
Pie­cze­nie żył sródstopia.
Rodzi się haiku! 

haiku
zebrał 8 fiszek • 14 sierpnia 2015, 08:19

Lil, biel, róż, lil, biel,...
Biły dzwo­ny na­par­stnic - 
Oto Wiel­ki Wybuch. 

haiku
zebrał 26 fiszek • 13 sierpnia 2015, 09:28

La­sy wy­kupi c.uj! - 
Ka­pita­lis­tyczny zbój!!
Chci­wość precz z la­su - 
Dob­ra Wszys­tkiego Stworzenia!!! 

aforyzm
zebrał 16 fiszek • 12 sierpnia 2015, 10:27

Tęcze pnących róż,
Wo­dos­pa­dy ciepłych słów -
Nor­malne życie. 

haiku
zebrał 36 fiszek • 11 sierpnia 2015, 09:09

Wiesz, ja nap­rawdę jes­tem trochę in­ny i nie zu­pełnie na­daję się do rodzi­mej współczes­ności, bo szczęściem odurzam się, gdy wkładam głowę w fo­liówkę ze świeżo zer­wa­nymi ogórka­mi ze swo­jej działki i ich [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 13 fiszek • 10 sierpnia 2015, 09:21

Po­marańcza lilii,
Na­kietków, ak­sa­mitek - 
Mo­jego cho­wu cud!!! 

haiku
zebrał 24 fiszki • 9 sierpnia 2015, 11:16

Nim Ty świt zrodzisz
Ja wszys­tką miłość mogę - 
Mo­je tu - teraz. 

haiku
zebrał 16 fiszek • 8 sierpnia 2015, 09:32

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

anegdota • 7 sierpnia 2015, 09:02

Upał jak chuj! - usłyszałem dzi­siaj przed połud­niem przechadzając się po miej­sco­wej starówce i tak so­bie po­myślałem, że możli­wości owe­go chu­ja są nies­pożyte, bo ciągle pow­tarza­my, ze coś lub ktoś jest jak [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 7 fiszek • 6 sierpnia 2015, 13:13
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:50fyrfle do­dał no­wy tek­st Pastorałka

dzisiaj, 12:30fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwieście dru­gie

dzisiaj, 12:11fyrfle do­dał no­wy tek­st Hetero na przys­tanku w [...]

dzisiaj, 07:22fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.12.2018r.  

wczoraj, 09:01fyrfle sko­men­to­wał tek­st Humoreska nie­dziel­na

wczoraj, 08:56fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwieście pier­wsze

przedwczoraj, 15:01Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 15.12.2018r.  

15 grudnia 2018, 10:42fyrfle do­dał no­wy tek­st 15.12.2018r.  

14 grudnia 2018, 22:32yestem sko­men­to­wał tek­st WINNI(recenzja fil­mu)