fyrfle, teksty z sierpnia 2013 roku

8 tekstów z sier­pnia 2013 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

Na tym świecie nie można uwie­rzyć do końca. Na­wet Pa­pież po­winien mieć wątpli­wości. Inaczej to początek tyranii. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 31 sierpnia 2013, 14:32

Fyrfl z rozwzniośleń wigilijnych

On to gdy nie dobrowolnie
Wy­dano go na ka­torgę i rzeź
Wyszedł z wan­ny umęczo­ny i przyduszony
I op­rawcy swe­mu tłuczek do ziem­niaków
Po­dając oka­leczoną płetwą rzekł
Czyń swoją po­win­ność na chwałę
Tra­dyc­ji Rodzi­ny i Wiary

Op­rawca uczynił [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 30 sierpnia 2013, 12:40

Fyrfl z roznyślań przedwigiljinych

No dob­rze już wiem nie zwolnimy
Uko­rono­waniem cier­niowe­go biegu w noc
Ce­leb­racja świątecznej mordęgi
A On 
Mówią że urodził się
W zu­pełnie in­nym dniu
W zu­pełnie in­nym mieście
W zu­pełnie in­nym miesiącu
W zu­pełnie in­nym roku

Czy ko­goś ob­chodzi przykazanie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 21 sierpnia 2013, 14:22

Mam tak sa­mo jak ty , ty­le, że bez BIK-u. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 sierpnia 2013, 10:02

...a, że tam jest dro­go? - A czy w two­jej małżeńskiej sy­pial­ni na pew­no jest tanio? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 sierpnia 2013, 19:44

Jes­tem ka­toli­kiem, ale z Chrys­tu­sa, a to oz­nacza, że myślę, a tym sa­mym jes­tem z Ducha Święte­go, ten zaś poz­wa­la mi i wręcz każe mówić, że kościół rzym­ski - mój kościół, musi [...] — czytaj całość

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 17 sierpnia 2013, 16:34

Poez­ja ma piękno i siłę. Nap­rawdę może spra­wić, że wymrą klęczący, a od­rodzą się LUDZIE. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 14 sierpnia 2013, 11:43

Fyrfl milionów kolejny

Utytłanym cały w tobie
Le­pisz się do mnie strzępkami
Miłości onegdajniejszej
Pow­ra­casz rze­pami spróchniałymi
Mi­nionej daw­no namiętności
Co tak bo­li w snach
Ze od po­tu pod­ta­piam się

Krępu­jesz mnie liana­mi byłego szaleństwa
Gdy dzień zaczy­naliśmy wschodzącym słońcem
I da­waj w wyścigi [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 13 sierpnia 2013, 11:49
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film