fyrfle, teksty z października 2018 roku

20 tekstów z paździer­ni­ka 2018 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

mikroopowiadanie sto osiemdziesiąte ósme

- Tu­taj co dru­ga ma am­bicje dy­rek­tor­skie .
- Co dru­ga, to się do te­go przyznaje. 

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 31 października 2018, 19:31

mikroopowiadanie sto osiemdziesiąte siódme

- Bóg się nie myli...
- Od­kryw­cze to nie było. 

opowiadanie • 30 października 2018, 22:12

Chcesz być księżniczką, mu­sisz się myć! 

aforyzm • 30 października 2018, 18:56

Złotem je­sieni
Na Górze Świętej An­ny
Paździer­nik duma 

haiku
zebrał 1 fiszkę • 26 października 2018, 19:30

Nas­tur­cja jeszcze
Pa­li się jak świecy knot
Pa­mięć jest życiem 

haiku
zebrał 5 fiszek • 26 października 2018, 19:16

Władając myślą
Je­sień ogląda siebie
W lus­trze wiersza 

haiku
zebrał 3 fiszki • 26 października 2018, 18:59

Gejze­rem złotym
Aureolą jesieni
Ak­sa­mit­ki blask 

haiku
zebrał 2 fiszki • 26 października 2018, 18:47

Wy­palić się do końca, do spo­du, żeby śmier­ci, tej zwyczaj­nej wa­riat­ce, nic nie zos­ta­wić w spad­ku, niech odzie­dziczy po nas po­piół wy­gasły i niech go so­bie roz­dmucha, jeśli chce na siedem stron, i niech ma przy tym iluzję, że nie jest bez­ro­bot­na.

Ed­ward Stachu­ra(Cała Jaskrawość) 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 października 2018, 12:22

19.09.2018r.

Dzi­siaj jest wy­cie­czka do Her­ceg No­vi, Ko­toru i po nim rejs po Bo­ce Ko­tor­skiej, czy­li jed­nej z naj­piękniej­szych na­jurok­liw­szych za­tok mor­skich na świecie, a w trak­cie niej zwie­dza­nie san­ktuarium Mat­ki Bos­kiej Na [...] — czytaj całość

dziennik • 22 października 2018, 06:01

Dotykanie

Kładę dłoń na twoich lędźwiach
Chęć każe mi dążyć w dół pod
Wy­bieram dob­ro twoje
De­likat­nie sunę palcami
Po cud­ności z delikatności
Na szyję bar­ki łopatki
Po­dajesz mi us­ta mówiąc
Te­go mi brakowało

Pal­ce dłoni leczniczo wędrują
Uwal­niają są błogością
Roz­luźniają sprawiają
Szczęśliwą kochaną
Pełną sił do dawania
Wy­pełniasz się odpowiedziami
Na ludzi pot­rzebę dobra

Jeszcze kil­ka pociągnięć
Za­wiro­wań esów
Cier­pli­wych dłoni ekscesów
I jes­teś wy­poczętym snem
W uśmie­chu z ser­cem dniem 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 21 października 2018, 14:53
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 16:14fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 16:09fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 15:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]

dzisiaj, 14:30fyrfle do­dał no­wy tek­st Trochę op­ty­miz­mu

dzisiaj, 14:26fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwieście trzy­nas­te

dzisiaj, 13:06fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VII

wczoraj, 22:28Cris sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]

wczoraj, 12:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

wczoraj, 12:03fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

wczoraj, 10:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VI