fyrfle, teksty z października 2017 roku

70 tekstów z paździer­ni­ka 2017 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

Ekfraza prawdy

Jest 22 października.
Pa­da deszcz.
Sreb­rzą się ko­rale jarzębin.
Kwiaty na­gietków nie umarły
Wręcz ich po­marańcze szczy­tują kolorem.
Sta­rość co radością.
Ak­sa­mit­ki nie są pijane.
Poszły w tan­go z wiatrem.
Słoneczni­ki jak la­tar­nie morskie.
Po­kazują pta­kom manne
Nieko­nie­cznie z nieba.
Po pros­tu grysik
Owoc [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 23 października 2017, 11:26

23.10.2017r.

Tak so­bie spa­cero­waliśmy w środę o zmie­rzchu po og­rodzie sas­kim w Lub­li­nie i pat­rzy­liśmy na uśmie­chnięte szczęśli­we twarze młodych ludzi, za­pew­ne stu­dentów pob­liskich uni­wer­sy­tetów UM­CS i KUL czy me­dyczne­go i tak sobie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 23 października 2017, 11:15

10.09.2017r. cz.2

Króla­mi og­ro­du są te­raz słoneczni­ki, zwłaszcza te og­romne głowy od­mian ja­dal­nych. Pra­wie wszys­tkie zwróco­ne są na wschód i moc­no zwróco­ne ku swo­jej rodzi­ciel­ce ziemi. Ich grzy­wy - żółte jeszcze tydzień te­mu,te­raz stanowią [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 23 października 2017, 09:20

Cmentarz przy Lipowej

Idziemy je­sienną paździer­ni­kową cmen­tarną aleją
Drze­wa są aureola­mi świętości
Zaświad­czają że żyli jak mogli
Jak chcieli i jak im kazano
Zieleń tui jak­by nadzieją
Że wie­czność rzeczywistością
W której nie ma już zysku
Gdzie nikt już nie krzywdzi
I fak­tycznie święci nie są wywyższeni
Po pros­tu każdy pil­nu­je swo­jego piękna

22.10.2017r. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 22 października 2017, 16:11

Czy szum­ne wielok­rotne pożeg­na­nie zo­bowiązu­je do ty­lużkrot­ne­go huczne­go po­wita­nia ?

In­sp. Ni­cola 57 

myśl
zebrała 4 fiszki • 22 października 2017, 00:45

Pal­cem wszys­tkiego nie załat­wisz.

A. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 października 2017, 00:12

Nikt nie da­je ty­lu do­dat­ko­wych mi­nut co PKP

Insp.P 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 października 2017, 23:53

Przeszłość, która nie jest ak­tual­nością, jest zamierzchłością. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 października 2017, 12:16

K po czte­rech miesiącach kar­mienia na­pisała do pro­ducen­ta o no­wy lak­ta­tor. Za dwa dni odeb­rała prze­syłkę od ku­riera. Ja­kież było jej zdzi­wienie, gdy do lak­ta­tora ot­rzy­mała w podzięko­waniu za zaufa­nie i wier­ność fir­mie...dwa al­ko­tes­ty i sześć kieliszków. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 17 października 2017, 11:13

Wy­rafi­nowa­ne kłam­stwa serc z bi­lonu, żerują naj­bar­dziej na naiw­nych ser­cach i co z te­go, że szcze­re, że na dłoni.

in­sp. Bu­jak Bogusław 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 października 2017, 10:27
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film