fyrfle, teksty z października 2016 roku

53 teksty z paździer­ni­ka 2016 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

NAPISANE 3 LATA TEMU, LECZ RACZEJ AKTUALNE

Miałem dziś pi­sać o ko­lej­nym wciągającym dys­kursie Fe­luśa i Ge­nuśa(za pi­sow­nię oczy­wiście nie przep­raszam), ale do nasze­go graj­dołka, na wy­rost zwa­nego mias­tem po­wiato­wym, leżące­go w wiel­kiej krainie zwa­nej Dol­nym Śląskiem, cza­sowo pod [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 31 października 2016, 18:06

Niczym nadzwyczaj­nym, że osioł mówi, iż jest mądrzej­szym od ciebie, bo prawdą jest, że prze­ważnie ma rację.

(in­spi­rowa­ne dzi­siej­szym tek­stem dnia i te­raźniej­szym sta­nem ludzkości) 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 31 października 2016, 09:39

NIEDOSKONAŁE ZAKOŃCZENIE

Już czas już czas
Wo­la Człowiecza
Niech się stanie
Odejść na swoich zasadach
Um­rzeć przed śmiercią
W niewo­li Parkinsona
Upod­loną odczłowieczoną
Może seconal
Może hel
Może morfina
Może głodówka
Asys­tu­je rodzina
Jak dum­ne­mu samurajowi
Dzieci i wnuki
Przy­ja­ciele też
Jak ame­ry­kański sen
Ame­ri­can dead
God­ność i gracja
Jut­ro może być twoją
Nie mów proszę
Że nigdy
Skąd wiesz...
(Na pod­sta­wie książki Zoe Fitzge­rald Carter) 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 31 października 2016, 09:05

Dzi­siej­szy dzien­nik nie przeszedł pun­ktu 4 re­gula­minu, więc jak kto chce to mu wyśle na priv. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 31 października 2016, 09:03

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

aforyzm • 31 października 2016, 08:24

Może niższy po­ziom oz­nacza we­sel­szy, bliższy człowieko­wi, cieszący się życiem, kochający człowieka, szczęśli­wy w związku, nie muszący ula­tywać do gwiazd, pić wodę z chmur, op­ty­mis­tycznie pat­rzący na swo­je dziś i ewen­tual­ne jutro, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 października 2016, 12:08

Mężczyz­na, to jest ta­ki fa­cet, który wie, że ser­ce ko­biety znaj­du­je się do­piero pod jej piersiami. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 30 października 2016, 09:56

Wielu z nas wy­ruszyło i wy­ruszy w naj­bliższych godzi­nach na swój grób. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 29 października 2016, 17:03

Pa­pu seks nynu
Pieniądze władza sława
Tęczo­wo czarni 

haiku
zebrał 8 fiszek • 29 października 2016, 13:25

No­woczes­ność drogą do ciemnoty. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 29 października 2016, 11:08
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 15:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]

dzisiaj, 14:30fyrfle do­dał no­wy tek­st Trochę op­ty­miz­mu

dzisiaj, 14:26fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwieście trzy­nas­te

dzisiaj, 13:06fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VII

wczoraj, 22:28Cris sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]

wczoraj, 12:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

wczoraj, 12:03fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

wczoraj, 10:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VI 

przedwczoraj, 10:20yestem sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie dwieście dwu­nas­te

18 stycznia 2019, 21:38yestem sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]