fyrfle, teksty z października 2014 roku

13 tekstów z paździer­ni­ka 2014 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

List do B piąty

Wol­ność To­tal­na 1.09.2014r.

Cześć!

Py­tałaś o mo­je pla­ny i he­rez­je myślo­we, to na­piszę Ci trochę o nich i ich. Chciałbym na­pisać wier­sz o kon­formiźmie i o słońcu, które tra­ci swój blask we wrześniu, na [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 28 października 2014, 19:59

List do B - czwarty

Wol­ność To­tal­na 11.o6.2014r.

Część!

Jut­ro ten dzień, w za­sadzie je­go roczni­ca, w którym Los po­daro­wał światu Ciebie. Uważam, że to Dob­ry Los i dob­ry dzień dla świata i war­to o nim pa­miętać, i trzeba [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 25 października 2014, 13:45

FYR­FLE­RYK WIEKU ŚREDNIEGO

Mi­mo wieku, pier­wszych zmar­szczek i nieraz trwogi
Gdy dzień i noc dzieci i wnu­ki kują jak rogi
Ty twar­do stąpasz nie do­puszczasz do zamętu
I wciąż z ape­tytem a bez wstrętu
Ener­gicznie na pa­gony win­du­jesz nogi 

limeryk
zebrał 3 fiszki • 24 października 2014, 14:40

Nie można zdro­wej nienawiści,
Zastępo­wać miłością na siłę,
Bo to jest cho­re i chorobotwórcze. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 23 października 2014, 12:09

Gulgewanca Bonifacego list do Międzybugoodrzan.

Wol­ność To­tal­na 1o.06.2014r.

Drodzy Sios­try i Bra­cia w Pa­nu Tym lub In­nym! To­warzyszki i To­warzysze! Ra­boczie i Druz­ja!

Bo­gacze próbują zaśle­pić ucho igiel­ne dając Wam ochłapy za­miast roz­dać wszys­tko, ale nie przejdą.
Te­lewiz­ja chce [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 22 października 2014, 15:15

AN­NE GDOT­TA PRA­WIE LUDOWA

To właści­wie ta­ka myśl, która przyszła mi na bo­ku is­tnienia, że lu­dowa mądrość głosi, iż " Szkłem du­py nie ut­rzesz". De­dykuję ją tym ze zna­jomych piszącycym, [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 21 października 2014, 13:57

List do Q drugi

Miłości Zdrój 05.06.2014r.

Cześć!

Pi­sałaś mi, że 20 lat po­niżania, wyz­wisk, bi­cia wszel­kiego, poświęce­nia prze­mie­sza­nego z pasją oraz wiary w cud znacznie nad­wyrężyło Two­je zdro­wie. Cho­rują sta­wy, ner­wy, a gdzieś w żąłądku zrobił [...] — czytaj całość

list
zebrał 3 fiszki • 20 października 2014, 12:42

Wszys­tkim Cy­tatow­czkom i Cy­tato­wiczom z okaz­ji 97 roczni­cy wy­buchu Wiel­kiej Soc­ja­lis­tycznej Re­woluc­ji Paździer­ni­kowej składa­my życze­nia so­lidar­ności między­ludzkiej i za­wodo­wej, wol­ności, równości, bra­ter­stwa, służcie so­bie wza­jem dob­rym słowem, czy­nem be­zin­te­resow­nym, umac­niaj­cie w so­bie nawza­jem człowie­czeństwo, a wspólno­ta zwy­cięży! Ka­pita­liści, burżuje, duchow­ni, władza wszel­ka mają Wam służyć, bo władza i sys­tem nie mogą być in­ne. W prze­ciw­nym ra­zie zwal­czaj­cie ich!

Ciocia Zosia
Wuj Stach
Jo­natan Fyrfl
Bo­nifa­cy Gulgewanc 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 października 2014, 11:55

List do A

Wa­tykan 01.06.2014r.

Pokój Tobie!

Nie wiesz jak bo­les­nym pro­cesem jest ru­gowa­nie re­ligii z siebie. Ze swo­jego ro­zumu, ze swo­jego ser­ca, ze swo­jej duszy...z całości swo­jego jes­tes­twa. Bo to jed­na wiel­ka pre­ten­sja do włas­nych rodziców [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 14 października 2014, 14:29

AN­NE GDOT­TA KIBOLSKA

Właśnie te­lewiz­ja TVN na­daje tok szoł Ewy Drzyz­gi " Roz­mo­wy w to­ku", gdzie bo­hate­rami są gno­je i gnojówki, czy­li małola­ty chodzące po lek­cjach na us­tawki. Oczy­wiście te parchy [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 2 fiszki • 13 października 2014, 18:11
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film