fyrfle, teksty z października 2011 roku

3 teksty z paździer­ni­ka 2011 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

Fyrfl Widawa

W po­bojo­wis­kach miłości
Dziewic­twa porzu­cone z namiętności
Z nad­miaru alkoholu
W od­lo­cie z ko­nopi indyjskiej.
Do Mat­ki Bos­kiej Czys­tości Dziewic
Proszą o modlitwę
W podzięce
Że miej­scem ich wie­czne­go spoczynku
Są two­je urok­li­we brzegi

Twój spo­koj­ny nurt
Nie czochra już bobra
Skrzy­wione su­mienia ho­mo sapiensów
Ich niez­nośny odór dulszczyzny
Wyg­nał je od choćby do Sulęcina


Jest jeszcze Za­lew Michalicki
Gdzie kaczo­ry kończą tak jak powinny
Bez naj­mniej­sze­go ob­ra­zy słowa
W podzi­wianej z sar­mackim wąsem paszczy
Pa­na Suma
Co mu imprimatur
Królo­wania dałaś 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 23 października 2011, 11:51

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

wiersz • 19 października 2011, 21:42

Fyrfl tajemniczy

Samotność(Wolność)
Inaczej to myśli
Których nig­dy nie wyjawimy
Słowa
Których nig­dy nie wypowiemy
Rzeczy
Których nig­dy nie pokażemy
Entuzjazm
Którym nig­dy nie zarazimy

Ma­tek Ojców Żon Mężów
Kochanków Kocha­nek Par­tnerów Partnerki

Bo uk­ształto­wani są
My też
Z up­rzedzeń ocen wartości
Norm sche­matów zasad
Nie ma w nich [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 5 października 2011, 11:36
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film