fyrfle, teksty z marca 2019 roku

61 tekstów z mar­ca 2019 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

31.03.2019r.

Pat­rzę przez ok­no łazien­ki na zachod­nią część og­ro­du i widzę, że po­woli fig­lując le­ci z półno­cy mo­tyl, naj­praw­do­podob­niej Bieli­nek, ale nie mam oku­larów, więc nie jes­tem pew­ny. Prze­leciał do węgier­ki i tuż [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 31 marca 2019, 13:29

Marcowym Popołudniem

Kosów arie
Unoszą się na nieboskłon
Tam przeis­taczają się
W og­niste błyskawice
Obok nich dolatują
Wróbli ćwiry
Roz­prys­kują się
Jak sztuczne ognie
Wy­pełniając przestrzeń
Złoty­mi pąkami
Które wyk­wi­tają tłumnie
W kwiaty róż tysiącbarwne
Po­tem przyszedł kot
Ogo­nem smagnął
A cały kunsztownie
Tworzo­ny fresk
Po­sypał się na ziemię
W górski po­tok roz­lał
Z niekończący­mi się defiladami
Ławic tęczo­wych pstrągów 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 31 marca 2019, 12:56

29.03.2019r.

Świt jest jedną wielką za­wiesiną mgły, która kładzie się na dachach i marznie w szron. Zagląda też do ludzkich do­mos­tw i w pos­ta­ci krop­li spływa szybą na ra­my okien­ne i pa­rape­ty. Kos [...] — czytaj całość

dziennik • 29 marca 2019, 13:28

Poeci Poezja

"Wśród przes­tworzy sa­mot­nie
Krąży zbłąka­ny glob "
Jo­sif Brodski

Przytłoczo­ny bi­lonem i niesiony banknotem
Prze­ważnie krąży poeta
Aż bar­dzo bar­dzo dziwne
Ale nie widzi og­romności belki

Nie błądzi
Jest wyrafinowany
Wie z kim trzymać
Resztę trzy­ma deprsja

Ra­no więc szu­ka na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 23 marca 2019, 21:35

DECYZJA 2

STA­ROS­TA POWIATOWY

W od­po­wie­dzi na pis­mo nr 102/01/2019, w którym wnoszą Państwo o wy­kup udziałów skar­bu państwa w działce nr.1500/2900 stwier­dzam co następuje:

Na pod­sta­wie wpi­su do re­jes­tru gruntów.
Na podstawie [...] — czytaj całość

opowiadanie • 20 marca 2019, 08:05

KAFARNAUM

By­liśmy wczo­raj na le­gen­darnym fil­mie Na­dine La­baki za­tytułowa­nym KA­FAR­NAUM. Ak­cja toczy się we współczes­nym Li­banie, ściślej w Bej­ru­cie, ale naszym zda­niem od­no­si się do całok­ształtu współczes­nej ludzkości. Dla­tego to tak ważny film [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 20 marca 2019, 08:01

Re­ligia za­bija w ludziach radość. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 17 marca 2019, 09:38

Wiara uczy praw­dy, a w re­ligii praw­dy jest niewiele. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 17 marca 2019, 09:37

15.03.2019r.

Jak pat­rzeć po­zytyw­nie na ta­ki dzień? Po pros­tu cie­szyć się tą mi­nutą, w której wyszło słońce i przez całe sześćdziesiąt se­kund ogród stał się ak­wa­rium, w którym po­wiet­rze, drze­wa, krze­wy, kwiaty krokusów [...] — czytaj całość

dziennik • 15 marca 2019, 14:23

Pata Łojo Fatłabaj

Daw­no daw­no te­mu, w nieis­tniejącym już wo­jewództwie, a nieg­dyś było czter­dzieści dziewięć, po­między góra­mi, nad rze­kami, po­toka­mi, stru­mieniami i je­ziora­mi, w do­mu i og­rodzie żył so­bie pe­wien eme­ryt, który na przed­wiośniu miał [...] — czytaj całość

opowiadanie • 15 marca 2019, 10:11
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film