fyrfle, teksty z marca 2018 roku

95 tekstów z mar­ca 2018 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

mikroopowiadanie sześćdziesiąte ósme

Do­piero w la­tach dziewięćdziesiątych ja w swoim do­mu wpro­wadziłem swoją pry­watną za­sadę, że jak poświęco­ne to wszys­tkiego jedze­nie dozwolone. 

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 31 marca 2018, 15:19

mikroopowiadanie sześćdziesiąte siódme

Pa­miętam, w la­tach siedem­dziesiątych w naszym rodzin­nym do­mu, to obo­wiązy­wała swois­ta prze­gięcioza pały i wiel­ko­piątko­wy post, to prak­tycznie prze­ciągał się do re­zurek­cji i śniada­nia wiel­ka­noc­ne­go - wte­dy do­piero można było zjeść po­kar­my mięsne. 

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 31 marca 2018, 15:17

Marchewka

Obierając dzi­siaj mar­chew­ki na jut­rzej­szy rosół, zauważyłem jedną , której końcówka ja­kieś dziesięć pro­cent była chu­da bar­dzo i po­tem nag­le roz­szerzała się ta mar­chew do śred­ni­cy ze 3 ra­zy większej niż na [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 31 marca 2018, 13:26

Za­miast oka­zywać sza­cunek wolę mówić o faktach. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 31 marca 2018, 13:03

PRZESZKADZAJKI

Wkurzyłem się wczo­raj niemożeb­nie, bo chciałem w ciszy i spo­koju po­medy­tować, po­mod­lić się i po pros­tu po­być przy gro­bie Pańskim, a tam w kościele niesa­mowi­cie wyły róże różańco­we i było to nie [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 31 marca 2018, 10:18

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Z okaz­ji Pa­miątki Zmar­twychwsta­nia Pańskiego
Życzy­my Wam
Wiel­kiej pełni życia jak tych Świąt
Wiel­kim pięknem jest pełnia księżyca
I wspa­niałością są dookoła niej poświaty
Więc tańczcie tańczcie swo­je dni i noce
Jak Zor­ba tańczył swo­je życie
Więc pij­cie z [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 30 marca 2018, 08:37

* * *

SUKINSYŃSTWO

Kiedy zo­baczyłem ten post w in­terne­cie, to poczułem się je­go treścią szczególnie dot­knięty, bo prze­cież byłem fun­kcjo­nariu­szem pro­logu "dob­rej zmiany", czy­li IV RP w la­tach 2007 - 2009 i też mogłem zginąć [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 29 marca 2018, 11:23

W UŁAMKU SEKUNDY(recenzja filmu)

Film Tur­ka urodzo­nego w Ham­burgu, to na początek lek­cja dla pol­skiego sądow­nic­twa za­tytułowa­na - jak god­nie trak­to­wać świad­ka. Sto­lik i krzesło, a świadek może swo­bod­nie od­wra­cać się i roz­ma­wiać z przed­sta­wiciela­mi obrony [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 29 marca 2018, 10:08

Pętla

Jak pa­cior­ki różańca
Pod­su­wał mi Los w dłonie
Mo­jego codzien­ne­go życia
Kieliszki ko­lej­nych alkoholizmów
Mat­ka sios­tra szwagier
Dru­ga sios­tra i dru­gi szwagier

Po­tem służba Ojczyźnie
Życie jak sen na umór dzień za dniem
Kochałem więc siebie przejrzałem
Z dnia na dzień [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 29 marca 2018, 08:19

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

wiersz • 29 marca 2018, 08:17
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:50fyrfle do­dał no­wy tek­st Pastorałka

dzisiaj, 12:30fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwieście dru­gie

dzisiaj, 12:11fyrfle do­dał no­wy tek­st Hetero na przys­tanku w [...]

dzisiaj, 07:22fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.12.2018r.  

wczoraj, 09:01fyrfle sko­men­to­wał tek­st Humoreska nie­dziel­na

wczoraj, 08:56fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwieście pier­wsze

przedwczoraj, 15:01Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 15.12.2018r.  

15 grudnia 2018, 10:42fyrfle do­dał no­wy tek­st 15.12.2018r.  

14 grudnia 2018, 22:32yestem sko­men­to­wał tek­st WINNI(recenzja fil­mu)