fyrfle, teksty z marca 2017 roku

64 teksty z mar­ca 2017 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

31.03.2017r.

Poszu­kuje­my sta­le piękne­go i mądre­go słowa, ta­kiegoż ob­ra­zu i ta­kowej mu­zyki, to też po­wodo­wani ty­mi pot­rze­bami po­jecha­liśmy wczo­raj do jed­ne­go z bar­dziej zna­nych kin stu­dyj­nych w Pol­sce na film "Pa­sażero­wie" Mor­te­na Tylduma, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 31 marca 2017, 12:46

* * *

Uz­bro­jony w ze siedem fakultetów
Pychę sied­miu wy­danych tomików
I jeszcze ko­lub­ry­ny le­gity­mac­ji wytaczasz
Sied­miu ko­terii związków twórczych
Ter­ro­ryzu­jesz wol­ność miłość
Wrażli­wość nieszablonowe
Myśli słowa co nie mie­szczą się
W prze­cin­ku krop­ce metaforze
Z twoich dyp­lomów i ksiąg
Które ka­zali ci przeczytać
W twoich stro­fach które
Wpoili ci pisać
Chcesz spro­wadzić wszystko
Bo wszys­tko jest poezja
Do form liczb
Na­dać długość i szerokość
Zma­nipu­lowa­ny manipulujesz
I uda­jesz że nie wiesz o tym że
Poez­ji nie kry­tyku­je się
Poezję się odbiera

31.03.2017r. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 31 marca 2017, 09:31

* * *

Pod zielo­nym pa­raso­lem sreb­rne­go świerka
Kot nie mok­nie od ulewy
Wróblej wrzaskliwości
Bez­sze­les­tnie i ni­by beznamiętnie
Trwa o suchym pysku
At­mosfe­ra drze­wa zagęszcza się
Sreb­rno - zielo­ne igiełki zapełniają
Solówki ero­tyczne kosów
I jeszcze bar­dziej lubieżne
So­naty cukrówek
Wiatr sprag­niony wdziera się
I spi­ja os­tatnie krople
Wczo­raj­szej ulewy
Ko­ra pok­ry­ta żywicą
Jest pa­liwem dobrym
Dla roz­pa­lenia tych kil­ku chwil
W nieobojętność

30.03.2017r. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 31 marca 2017, 09:08

Poez­ji się nie oce­nia, można ją je­dynie odbierać. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 30 marca 2017, 13:21

To tylko koniec świata - recenzja filmu

Xa­vier Do­lan - ka­nadyj­ski reżyser fil­mo­wy ma do­piero 28 lat i jest ulu­bieńcem sa­lonów fil­mo­wych w Euro­pie, a zwłaszcza śro­dowis­ka związa­nego z fes­ti­walem w Caen, gdzie je­go fil­my są od lat promowane [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 30 marca 2017, 09:58

* * *

Nag­le widzę cię chwi­lo piękną
Stru­na­mi har­fy Jear­ra
Wy­dają się być pro­mienie słońca
Zza deszczo­wych chmur
Wiatr szar­pie z nich dźwięki
I płyną me­lo­die w głośni­ku
Co jest po­połud­niowym ko­sem
Już deszcz gęsty ale nie może
Utrącić czar­nej ban­de­ry sąsiada
Dy­mu [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 30 marca 2017, 09:01

28.03.2017r.

Wczo­raj poszliśmy do kościoła na mszę z okaz­ji ważnej nam roczni­cy i jed­nocześnie w cza­sie tej mszy mieliśmy wysłuchać ka­zania re­kolek­cyjne­go na czas pos­tu i zmar­twychwsta­nia. Idąc to­warzyszyła nam piękna po­goda. Promienie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 29 marca 2017, 12:22

NAUCZYCIELKA 2

Życie spra­wia, że po­woli staję się mo­note­matyczny w swoich fe­lieto­nach. Nies­te­ty nau­czy­cielom nie od­puszczę wszel­kim na­wet na włos, bo ta­cy będą Po­lacy ja­kie ich w szko­le wycho­wanie i nau­cza­nie. Ten te­mat dojrzewał [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 28 marca 2017, 11:47

Społeczeństwo ot­warte, to koń tro­jański tak zwa­nej li­beral­nej de­mok­racji, w środ­ku które­go jest dżihad. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 27 marca 2017, 15:11

Jeśli Euro­pej­czy­cy nie będą wie­dzieli, w ja­ki sposób, to od­po­wiedź na to py­tanie po­dyk­tu­je im ktoś inny.

Kon­rad Szy­mański - sek­re­tarz sta­nu w MSZ. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 27 marca 2017, 15:08
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film