fyrfle, teksty z marca 2016 roku

52 teksty z mar­ca 2016 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

Zgod­nie z pun­ktem 4 Re­gula­minu Stro­ny tek­st ten nie za­wiera ko­biety będącej pol­skim od­po­wied­ni­kiem Córy Ko­ryn­tu, ni ty­powe­go ok­reśle­nia prze­ciętne­go pol­skiego pra­codaw­cy, za to ma w so­bie wiele i jeszcze trochę , po­danej z pre­medy­tacją, acz skrzętnie uk­ry­tej treści, której pełne są us­ta pol­skich auto­rytetów mo­ral­nych (w tym pu­rytan języ­kowych) w ich nor­malnej codzienności. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 31 marca 2016, 15:42

POLITYKA NA KOLANACH

Wczo­raj w ra­diu RMFFM w audyc­ji "kon­trwy­wiad" gościem pro­wadzące­go Kon­ra­da Piasec­kiego był rzecznik (chy­ba) pa­na pre­zyden­ta Du­dy pan An­drzej De­ra i po­wie­dział on, że naj­ważniej­szym państwem na świecie są Sta­ny Zjed­noczo­ne, a [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 31 marca 2016, 10:39

Zda­je się Chrys­tus po­wie­dział coś ta­kiego, że jeśli w małych rzeczach będziesz spra­wował się dob­rze , to Bóg po­wie­rzy to­bie - człowieko­wi kiero­wanie wiel­ki­mi Je­go dziełami. No to już wiado­mo jaką za­sadą kierują się i skąd czer­pią in­spi­rację wodzo­wie Pra­wa i Spra­wied­li­wości, po­wołując na pre­zesów wiel­kich państwo­wych kor­po­rac­ji ludzi,którzy kiero­wali in­sty­tuc­ja­mi w przysłowiowych :Wólce Małej i Dziado­wej Kłodzie. 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 31 marca 2016, 10:19

Prawdą i Drogą
Bo­ni­fa­cy Gulgewanc
Na wieki wieków 

haiku
zebrał 1 fiszkę • 31 marca 2016, 09:34

Nie jest ko­nie­czne pójście do kościoła po to, żeby dać pieniądze na tace.

Pa­pież Franciszek 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 31 marca 2016, 08:51

Nie prze­cenisz znacze­nia kwiatów dla piękna człowieczeństwa. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 marca 2016, 13:26

Ko­bieta jest słodką rurką,
Lecz to mężczyz­na spra­wia, że z kremem. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 30 marca 2016, 08:59

- Ci też.

Oto naj­krótsze i pełne za­razem treści życze­nia Wiel­ka­noc­ne, ja­kie ot­rzy­mała pew­na niewias­ta, i co można?! 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 30 marca 2016, 08:55

Można być człowiekiem uducho­wionym, nie będąc człowiekiem religijnym.

Pa­pież Franciszek 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 marca 2016, 08:52

Ro­syj­ski In­sty­tut Wi­ruso­logii za­leca, że naj­lep­szą szcze­pionką prze­ciw gry­pie jest 100 gram wódki dzien­nie, i co tu właści­wie ko­men­to­wać?! Po pros­tu kto nie kocha Ros­jan, ten ab­sty­nent - zap­rza­niec jeden! 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 30 marca 2016, 08:46
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film