fyrfle, teksty z marca 2015 roku

9 tekstów z mar­ca 2015 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

Poz­dra­wiam ze Złocieńca! 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 marca 2015, 15:29

LIST DO B TRZYNASTY

Czak­ry Ser­ca 24.09.2014r.

Cześć!

Jest śro­da, znaczy B. Jak Ona, na jałowej gle­bie doj­rze­wają nieliczne owo­ce grusz, jabłoni, ma­lin i jak Ona są dob­rem niez­mie­rzal­nym, po­mimo chorób, pa­sożytów, wred­nej fauny ludzkiej i flo­ry nieprzyjaznej. [...] — czytaj całość

list
zebrał 3 fiszki • 12 marca 2015, 13:02

Z MYŚLI ROZ­WOLNIONYCH CZ.18

Do­nosisz i masz.(kla­syka kariery)

Ciocia Zosia

Pi­cie to życie.(z kla­syki poczęcia)

Wuj Stach

Głębo­kie ciasności
Pot­rze­bują sze­rokich długości.
(z kla­syki cielesności)

Bo­nifa­cy Gulgewanc

Sko­ro ra­bini wy­dają mi­liony do­larów na koszer­ny in­ternet,
To nie dzi­wię się Bo­gu, że od­reago­wuje dżichadem.
(z kla­syki ortodoksji)

Jo­natan Fyrfl

Myśli zain­fe­kowa­ne wi­rusem TV. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 marca 2015, 15:48

Takie Tam...

Szedłem so­bie z Pa­nem Mi­kim i kom­bi­nowałem nad os­tatnim lis­tem od B. I tak, w kwes­tii tran­splan­to­logii, przyszło mi do głowy, że każdy po­winien żyć do włas­nej śmier­ci. Może le­piej zos­ta­wić śmierć [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 10 marca 2015, 13:47

Pan Miki i sad

Pan Mi­ki parł nap­rzód przez opuszczo­ne działki, a nos je­go pe­net­ro­wał źdźbła traw, które wbrew po­zorom, za­wierają wiele treści, ale żeby ją od­czy­tać i zro­zumieć, trze­ba włas­nie być psem. Kątem oka zauważył [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 7 marca 2015, 18:09

Gier­mek ry­cerza z Man­czy San­czo Pansa
Ko­pulo­wał po­noć ge­neral­skiego ordynansa
A gdy go we­na poniosła
Nie oszczędził osła
Dojść dziś czy to praw­da mała szansa 

limeryk
zebrał 7 fiszek • 5 marca 2015, 09:54

Dla wrześniowej Doroty

Był piąty września. Jak każde­go po­ran­ka wyszedłem z Pa­nem Mi­kim na spa­cer. Kom­bi­nowałem życze­nia dla zna­jomej so­leni­zan­tki i zas­ta­nawiałem się, cze­go może pragnąć ta­ka wrześniowa Do­rota. Wtem owionął mnie wiatr i zaczął [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 4 marca 2015, 11:54

Fyrfl Jonatana.

Wiesz mam w so­bie niecier­pli­wość bliskości
Którą to­nuje spokój i pew­ność nadziei

Kocham Cię miłością cier­pliwą właśnie
Spo­kojną pewną mądrą przemyślaną
Nie nie ma we mnie miej­sca na ślepotę
I sza­leństwo ro­man­tycznej bezmyślności
Dzień za dniem noc po [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 2 marca 2015, 07:29

List do B - dwunasty

Czas Pa­mięta­nia 03.09.2014r.

Cześć!

Udało mi się spoj­rze­niem ciepłym od­cza­rować mgłę w przej­rzys­tość atomów po­wiet­rza. Że widząc moją uczciwą dziś pos­tać, chmu­ry, z ociąga­niem bo z ociąga­niem, ale roz­pie­rzchły się w końcu w ciepłe [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 1 marca 2015, 10:35
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 00:51yestem sko­men­to­wał tek­st Romans jest jak chińszczyz­na, [...]

wczoraj, 21:32piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna jew­riej­ka pod Sztok­chol­mem Wy­pełniła [...]

wczoraj, 21:25fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jestem jak po­wiew wiat­ru,jak [...]

wczoraj, 21:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zapatrzeni w sa­mych siebie, [...]

wczoraj, 20:45RozaR sko­men­to­wał tek­st Pewna jew­riej­ka pod Sztok­chol­mem Wy­pełniła [...]

wczoraj, 19:50piórem2 sko­men­to­wał tek­st Romans jest jak chińszczyz­na, [...]

wczoraj, 19:27yestem sko­men­to­wał tek­st Romans jest jak chińszczyz­na, [...]

wczoraj, 14:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Musiałem płynąć. Po pros­tu. Nie [...]

wczoraj, 14:10fyrfle sko­men­to­wał tek­st Stanął w moich drzwiach, [...]

wczoraj, 14:09fyrfle do­dał no­wy tek­st Mężczyzna, to też ta­ki, [...]