fyrfle, teksty z marca 2014 roku

17 tekstów z mar­ca 2014 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

FYR­FLE­RYK z JEDNOŚCI

Ek­scy­tujące słowo usłyszała raz Maryna
Bacę py­ta kimżesz czymżesz ta wagina
Ten długo nie perrorował
Po­kazał ta­jem­nicę i spenetrował
Eure­ka! Wiem! My są jed­no- Ma­ryna i wagina! 

limeryk
zebrał 4 fiszki • 26 marca 2014, 11:02

Nadzieja pod­sta­wiona w miej­sce miłości, jest ka­ryka­turą, która uciera wiarę w po­piół, z które­go pow­stają bestie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 25 marca 2014, 10:54

Pre­miero­wi Tus­ko­wi od­po­wiem, że we wrześniu dzieci pójdą do szkoły, tyl­ko na nic będą no­we podręczni­ki mi­nis­ter Klu­zik, bo nauka będzie po ro­syj­sku i zu­pełnie in­nych przed­miotów. Mówiłem, żeby nie wyrzu­cać legitymacji [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 3 fiszki • 24 marca 2014, 21:18

Trzeci list do Flo

Roj­tszwańco­wo 21.03.2014r.

 [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 21 marca 2014, 08:37

Wsta­jesz i wiesz, że Ju­has..., no właśnie czym, że byłby bez niego re­dyk i widzisz je­go ręce łos­cy­pek for­mujące, wenę je­go uchodzącą w żęty­ce i bunc , je­go Ow­czar­ka Podha­lańskiego z miłością zap­raszające­go łowie­czki na strzyżę,...i to jest właśnie szczęście! Bo tak na po­ważnie, to ...na­wet w trum­nie nie wypada! 

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 marca 2014, 11:29

Ob­serwując reak­cję tak zwa­nych so­juszników, to na miej­scu pol­skiego rządu, wpro­wadziłbym do szkół, po­now­nie obo­wiązek nauki języ­ka ro­syj­skiego, a rozsądnie by było jeszcze uczyć się ich kul­tu­ry oraz historii. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 marca 2014, 19:32

Każde uczci­we poczęcie, to czys­te porno. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 marca 2014, 11:58

FYR­FLAJ­KU 1

Wszys­cy wszystkim
Według potrzeb
MARKSIZM-LENINIZM. 

haiku
zebrał 3 fiszki • 16 marca 2014, 11:44

Ludzie znad Karvisu

No to roz­pocznij­my od trzęsienia ziemi, a da­lej już po­leci. To zna­komi­ta książka dla tych, którzy chcą wie­dzieć, jak to jest, że Po­lacy wy­sysają niena­wiść do Żydów z mle­kiem mat­ki, a także [...] — czytaj całość

recenzja książki
zebrała 1 fiszkę • 15 marca 2014, 13:55

Li­meryk z dziejów chrześcijaństwa.

Pe­wien zgwałco­ny kleryk
Uciekł do mias­ta Limerick
Op­rawcy go wytropili
Zno­wu go zgwałcili
Her­sztem ich gwar­dian Eryk 

limeryk
zebrał 3 fiszki • 14 marca 2014, 11:50
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 15:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]

dzisiaj, 14:30fyrfle do­dał no­wy tek­st Trochę op­ty­miz­mu

dzisiaj, 14:26fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwieście trzy­nas­te

dzisiaj, 13:06fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VII

wczoraj, 22:28Cris sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]

wczoraj, 12:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

wczoraj, 12:03fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

wczoraj, 10:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VI 

przedwczoraj, 10:20yestem sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie dwieście dwu­nas­te

18 stycznia 2019, 21:38yestem sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]