fyrfle, teksty z marca 2013 roku

10 tekstów z mar­ca 2013 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

Po­zos­ta­je ciągle ot­wartym pytanie,
Czy Ślązak narodem,
Czy piątą ko­lumną dla Oj­czyz­ny się stanie? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 marca 2013, 17:09

Fyrfl jesienny

Zno­wu zstępu­je we mnie jesień
Ta ka­len­darzo­wa i duchowa
Gniew­na, ale szcze­ra do bólu
Przystępują do mnie i gnieżdżą się
Zgwałco­ne myśli terrorystów
W pla­my krwi
Ofiar ich sa­mobójczych nienawiści
Nie ma w nich obieca­nego raju
Są obojętne na Allachowe [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 27 marca 2013, 13:27

Częstej pal­my życzę, bo czyż pal­ma to nie kokosy! 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 marca 2013, 11:58

Fyrfl małżeński czwarty

Tak bar­dzo chcę twych pieszczot
Tak bar­dzo nie chcę byś no­torycznie kle­pał różaniec
Tak bar­dzo chcę byś mówił mi czułe słowa
Tak bar­dzo nie chce od ciebie zdrowasiek

Tak bar­dzo chcę twe­go we mnie zapatrzenia
Tak bardzo [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 20 marca 2013, 13:48

Wczo­raj w TVN Sty­le oglądałem od­ci­nek se­rialu do­kumen­talne­go o ope­rac­jach plas­tycznych. Do słyn­nej kli­niki dok­to­ra Szczy­ta zgłosiła się ko­bieta z rzeczy­wiście małymi pier­siami. Na py­tanie dok­to­ra:-W czym prob­lem?- od­po­wie­działa bez ogródek, że [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 18 marca 2013, 14:42

Fyrfl toten ale tantz

Oto pier­wszy pier­wszy od­dech noworodka
Oto pier­wszy je­go roz­dzierający krzyk
Oto Wiel­ki Wy­buch dał mu karnet
Na pier­wszy i je­dyny ta­niec ze śmiercią

Ona pro­wadzi i wy­myśla kroki
Pro­si byśmy jed­nak tańczy­li pięknie
Ro­zumie kiedy miłość po­wie odbijam
Z [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 13 marca 2013, 11:30

Szedłem so­bie koło kościoła. Drzwi wiel­kie jak wąsy Sta­lina były ot­warte. Ze środ­ka wy­doby­wało się za­wodze­nie de­wot - "Każde cier­pienie ma seeeeeens!" Z nad bu­dynków bro­waru echo niczym Ner­gal od­po­wiadało- Ja­ki kur...!!!??? ja­ki ....!!!??? 

anegdota
zebrała 4 fiszki • 11 marca 2013, 11:55

Ludzie się zmieniają, czy­li mężczyz­na zmien­nym jest! A może tyl­ko zmienił płeć? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 marca 2013, 11:39

Fyrfl z telegazety

Myśle­li cicha i piękna jak wiosna
Nie ro­zumieli gdy po­moc niosła
Po­god­na pełna ener­gii uśmiechu
Słyszała os­tre tępotą języ­ki zza pleców

Wieś tak zwa­na spo­koj­na polska
wier­na kościołowi wszechpolska
W tym kra­ju ra­ju zna­lazła się ona
I jej wiara [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 6 marca 2013, 11:50

Jak po­wiada ciocia Zo­sia psy, na­wet te mik­rej na­tury, do dwóch ki­lo ma­sy ciała włas­nej, są zna­komi­tymi ka­tali­zato­rami. Jeśli na­wet na­wet nie przyczy­niają się od ra­zu do zais­tnienia che­mii zwa­nej Miłością, to [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 2 fiszki • 4 marca 2013, 13:28
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film