fyrfle, teksty z marca 2012 roku

4 teksty z mar­ca 2012 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

Fyrfl o spokój

Kiedy już byłem po­połud­niowym leżakiem
Zam­knąłem oczy i przy­wołałem ciszy smak
Tuż pod prawą po­wieką nie opo­dal rzęs
Zo­baczyłem traw­nik i chłopca
Z kom­plet­nie szcze­rym uśmiechem
Jeszcze bez cienia
Sku­piłem się na nim
I oto mo­tyl usiadł mu na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 28 marca 2012, 09:40

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

opowiadanie • 21 marca 2012, 10:34

Fyrfl wypierd

Wy­pierd człowie­czy kosmiczny
W marze­nia strze­lis­te to
Widzieć siebie właści­cielem ki­na porno
O złowie­szczej naz­wie "GWAŁT"

Wy­pierd człowie­czy kosmiczny
W marze­nia strze­lis­te to
Założyć sto­warzysze­nie mas­turbac­ji analnej
O zjeżonej naz­wie "KRET"

Wy­pierd człowie­czy kosmiczny
W marze­nia strze­lis­te to
Widzieć siebie człon­kiem koła czytaczy
Dzieł Le­nina w trakcie
Uj­mująco-roz­czu­lające­go ak­tu strzelistego
Od­da­wania kału o pun­ko­wej naz­wie "SEDES"

Być ser­cem serc dla serc
Pomimo... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 14 marca 2012, 09:20

Opowieść drogi

To było bar­dzo daw­no te­mu,ale nie aż tak daw­no.Słońce już nie było Bo­giem,ale Lech Wałęsa przes­tał już być pre­zyden­tem Po­laków.Każde­go dnia jeżdzi­liśmy autos­tradą A-4 na węzeł Prądy.Tam kon­tro­lowa­liśmy ru­tyno­wo kierowców i ich [...] — czytaj całość

opowiadanie • 7 marca 2012, 13:24
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

13 września 2018, 21:44piórem2 sko­men­to­wał tek­st DYWIZJON 303BIT­WA O AN­GLIĘ [...]

13 września 2018, 15:02yestem sko­men­to­wał tek­st Nie wódź, jeśli nie [...]

13 września 2018, 14:51fyrfle do­dał no­wy tek­st Pewien pol­ski nsuczyczy­ciel w [...]

13 września 2018, 10:27fyrfle do­dał no­wy tek­st TRANSATLANTYK

13 września 2018, 08:40Badylek sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto osiem­dziesiąte szóste

13 września 2018, 08:16Badylek sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto pięćdziesiąte pier­wsze

13 września 2018, 08:05Badylek sko­men­to­wał tek­st Oddech

13 września 2018, 06:01fyrfle do­dał no­wy tek­st CZŁOWIEK, KTÓRY ZA­BIŁ DON [...]

13 września 2018, 04:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie wódź, jeśli nie [...]

12 września 2018, 19:31danioł sko­men­to­wał tek­st Heroizm nie po­wodu­je założone­go [...]