fyrfle, teksty z maja 2018 roku

81 tekstów z ma­ja 2018 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

mikroopowiadanie sto trzydzieste trzecie

Cukrówka była już sta­ra, sfrunęła z mod­rze­wia i nie miała już siły wzbić się w po­wiet­rze, zat­rze­potać skrzydłami, żeby wzle­cieć cho­ciaż na płot, a wte­dy próbo­wał ją zaata­kować młody ko­cur - skoczył [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 31 maja 2018, 22:40

Rozmowy roślin może nawet plotki

Nie zdzi­wiłbym się
Gdy­by rośli­ny roz­ma­wiały o nas
O naszych ni­mi zachwytach
Swoich re­lac­jach z pszczołami
I może nas też obgadują
Że my obgadujemy
Nie chce nam się wieczorem
Tępić ślimaki
Może też potrafią
Prze­niknąć do naszych myśli
A wte­dy do­piero sobie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 31 maja 2018, 19:53

mikroopowiadanie sto trzydzieste czwarte

- Ja lu­bię długo.
- Wiem, że lu­bisz długo, ...a cza­sem lu­bisz krótko. 

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 31 maja 2018, 19:51

Ulewa

Przed­wczo­raj było ciepło
I oczy­wiście duszno wręcz
Cze­kałem na deszcz
Pra­wie tak wyczekująco
Jak na twój powrót
Wreszcie zamruczało
Raz nad Bes­ki­dem Żywieckim
Za­raz nad Śląskim
I zaczęło się
Pom­ruk szedł od północy
I rósł
By nad Wieśnikiem
Stać się kroczącym hukiem
Zderze­nia wo­dy i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 31 maja 2018, 15:58

Ogrodową idę

Idę Ogrodową
Pełną dziur
Wszel­kich nierówności
Sa­mowo­li budowlanej
Lecz czuję się dobrze
Na mo­jej ulicy
Mi­mo wszystko
Tu jest mój dom
Miej­sce też
Dla mo­jego ser­ca najbezpieczniejsze
Tu pokój i spokój ten święty
Więc nie py­taj mnie
Cze­mu te strofy
Nie dmą w typowy
Ba­lon poezji
Rzeczywistość
Jest najpiękniejszą
Bo życiu chodzi wyłącznie
Żebyśmy żyli 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 31 maja 2018, 15:53

Roz­myślała pew­na Arab­ka w Betlejem
Kochając się z żydow­skim szwejem
Że w ziemi judejskiej
Ty­le płci żeńskiej
Iż nie ma lo­gicznych pod­staw by być gejem 

limeryk
zebrał 3 fiszki • 30 maja 2018, 22:09

Wiatr

Pew­ne­go ra­zu wiatr zakręcił się
Koło pięknej brzoskwini
Trąbą powietrzną
Mat­ki wielo­set­ne­go potomstwa
I połamał jej ze dwa ko­nary w biodrach
Pałał bo­wiem do niej
Na­miętną praw­dziwą miłością
A ona nic
Tyl­ko o gwałt go podała
Do sądu powszechnego
A sędzi­na to [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 30 maja 2018, 21:23

mikroopowiadanie sto trzydzieste drugie

Wiesz córcia, jeśli ktoś jest ulicznicą, to nie znaczy wca­le, że jest osobą pub­liczną, cho­ciaż w prak­ty­ce źyciowej, to jed­nak taką osobą jest, zaś kto nie ry­zyku­je , ten je tyl­ko łopatkę w pro­moc­ji od Cy­sorządu, ale ogólnie po­wiem ci - to był dob­ry dzień pod każdym względem, więc jeszcze uczcij­my go wi­nem i su­rowym boczkiem. 

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 30 maja 2018, 17:26

mikroopowiadanie sto trzydzieste pierwsze

Usied­li, po­roz­ma­wiali , na­pat­rzy­li się so­bie w oczy i piersi. 

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 30 maja 2018, 13:52

mikroopowiadanie sto trzydzieste

- Pop­raw mi ra­miączko.
- Lu­bię tak, tyl­ko bar­dziej w drugą stronę. 

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 29 maja 2018, 20:18
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

wczoraj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

wczoraj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

wczoraj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

wczoraj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

przedwczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

przedwczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

przedwczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

przedwczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film