fyrfle, teksty z maja 2017 roku, strona 5

71 tekstów z ma­ja 2017 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

Niep­rze­ceniona
Słod­kość kwitnących cze­rem­ch
Prześliczność maja 

haiku
zebrał 4 fiszki • 7 maja 2017, 15:49

Tur­cy i Tur­cja
Mówią że Euro­pa
Ja mówię islam 

haiku
zebrał 1 fiszkę • 7 maja 2017, 14:53

Łąki kaczeńców
Niemożli­wość jak ze snów
Mo­je Beskidy 

haiku
zebrał 2 fiszki • 7 maja 2017, 14:42

Miast być Rodziną
To przez trzy po­kole­nia
Dzielą majątki 

haiku
zebrał 2 fiszki • 7 maja 2017, 13:52

Składam życze­nia wszys­tkiego naj­lep­sze­go wszys­tkim czci­cielom między­naro­dowe­go dnia pielęgnac­ji og­rodów nago. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 maja 2017, 10:44

Ko­biecość - korzeń jest naj­ważniej­szy: długi, gru­by, twar­dy, soczys­ty, smaczny. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 6 maja 2017, 17:06

Marzyła w mod­litwie dziew­czy­na z Radziechów,
O szczy­towa­niu od Biel­ska Białej po Miechów.
Bóg wysłuchał mod­litw z troską
I zesłał jej rozkosz,
Na­wet jeśli ze skok­wbocznością, to zas­trzegł - bez grzechu. 

limeryk
zebrał 2 fiszki • 6 maja 2017, 15:53

Epitafium dla Francji

Pod tym epi­tafium gni­je nieg­dyś chrześci­jańska Francja
Kiedyś wiara bra­ter­stwo szyk piękno i elegancja
Sy­fili­sem laic­kości tra­piona pod ko­niec swoich dziejów
Udu­siła się sza­lem z tęczy różowych piew­czy­ni gejów 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 6 maja 2017, 15:51

Rozmówki Polsko Polskie

Co to jest gor­szy sort dziadku?
- To wnuczko: Plat­for­ma Oby­wa­tel­ska, No­woczes­na PL i ten wyk­ształciuch , który ogląda TVN, ten sędzia, co jak tonący brzyt­wy wie­rzy wiado­mością stac­ji ra­diowych z do­mi­nującym ka­pitałem [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 6 maja 2017, 15:47

Dzień Dobry i Dobranoc Kiedyś

Świt rodzi światło wraz
Z pier­wszy­mi pro­mieniami słońca
A ono przy­no­si od­ważne py­tania
Pod­rzu­ca za­raz nieo­cze­ki­wa­ne od­po­wie­dzi
Is­tnienie więc po to da­rowało
Człowieko­wi nadzieje
Aby ten zniewo­lony
W sak­ra­men­tach cno­tach
Dog­ma­tach grzechach
Przy­ka­za­niach praw­dach
Tra­dyc­jach for­mach
Nor­mach za­sadach
Pa­rag­ra­fach
Miał zaw­sze fur­tkę
Do wol­ności i swo­jej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 6 maja 2017, 14:19
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film