fyrfle, teksty z maja 2016 roku

30 tekstów z ma­ja 2016 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

NOT­KA W BLO­KU NA BO­KU 5

Pat­rząc na te we­sołe ban­dy wol­nych psów biegających po mo­jej wsi i mając w pa­mięci ob­ra­zy psów przy­wiąza­nych do drzew w lesie [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 31 maja 2016, 12:42

31.05.2016r.

Wczo­raj w połud­nie po dość ob­fi­tym deszczu po­ran­nym ko­siłem trawę w og­rodzie. Była już wy­suszo­na in­tensyw­nym i bar­dzo gorącym słońcem. Pro­wadząc ko­siarkę zauważyłem, że w wil­gotnej jeszcze tra­wie od spo­du jest pełno [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 31 maja 2016, 11:07

Nie wstydźmy się swoich ciał.
Nie bójmy się swoich ciał.
Nie wstydźmy się roz­koszy ciała.
Nie bójmy się roz­koszy ciała. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 31 maja 2016, 09:10

30.05.2016r.

Ziewam. Po trzy­godzin­nym śnie to nor­malne. Im mniej snu, tym więcej cza­su na miłość, to pros­te. Życie człowieka jest zresztą bar­dzo pros­te i tak łat­wo o szczęście, ale do te­go pot­rzeb­ny jest [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 30 maja 2016, 10:44

Na pięciolinii

Pie­szczo­ty powonienia
Spoj­rze­nia wsłuchania
Zasmakowania
Pięcioli­nia życia

Na niej
Komponujemy
Ryt­my pięknych dni
Codzien­nych poranków
Wszys­tkich wieczorów
No­cy za nocą
Aż po kres tu
Cieles­ne­go współbrzmienia 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 30 maja 2016, 09:05

Miłość jest wte­dy, kiedy ko­bieta i mężczyz­na im dłużej są ze sobą, tym bar­dziej się pragną. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 29 maja 2016, 20:04

Naj­le­piej jak ro­bota smakuje. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 29 maja 2016, 16:31

NIE­DZIELA Z MI­NIATURĄ ALA FYR­FLE 29.05.2016

Dziś nie założę
Dzień bez prezerwatywy
Roz­koszy pełnia

Precz z luksusem
Mar­notraw­stwem bogactwa
Pa­pież Franciszek

Ech! Dzieło Boże -
Brud, smród, lżyć, ćpać, śmiech, śpiew, być -
Człowie­cze Ciało.

Dob­rze że Jesteś
Uczysz najważniejszego
Jes­tem pojętnym

Szum ko­ron sosen
Stuk serc rwących ku sercom
Mu­zy­ka wiosny 

haiku
zebrał 4 fiszki • 29 maja 2016, 15:51

Majówka

Leżę
W słońcu leżę
Na­wet książki nie czytam
Roz­ko­curzo­ny przyglądam się
Ko­som awan­tu­rującym się
W gałęziach świerka
Wstaję jednak
Żeby przepędzić kocura
Który na­mol­nie usiłuje
Wy­mościć so­bie leżysko
Na mo­jej kwiet­nej rabacie
Lub tyl­ko wycho­dek kopie
Przepędzo­ny kot nieudaną bezczelność
Próbu­je po­weto­wać sobie
Po­lowa­niem na na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 20 maja 2016, 19:29

O MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO

Kiedy ran­ne wstają zorze,
Ona wciąż chce, on jeszcze może. 

fraszka
zebrała 2 fiszki • 16 maja 2016, 08:46
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film