fyrfle, teksty z maja 2016 roku

30 tekstów z ma­ja 2016 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

NOT­KA W BLO­KU NA BO­KU 5

Pat­rząc na te we­sołe ban­dy wol­nych psów biegających po mo­jej wsi i mając w pa­mięci ob­ra­zy psów przy­wiąza­nych do drzew w lesie [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 31 maja 2016, 10:42

31.05.2016r.

Wczo­raj w połud­nie po dość ob­fi­tym deszczu po­ran­nym ko­siłem trawę w og­rodzie. Była już wy­suszo­na in­tensyw­nym i bar­dzo gorącym słońcem. Pro­wadząc ko­siarkę zauważyłem, że w wil­gotnej jeszcze tra­wie od spo­du jest pełno [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 31 maja 2016, 09:07

Nie wstydźmy się swoich ciał.
Nie bójmy się swoich ciał.
Nie wstydźmy się roz­koszy ciała.
Nie bójmy się roz­koszy ciała. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 31 maja 2016, 07:10

30.05.2016r.

Ziewam. Po trzy­godzin­nym śnie to nor­malne. Im mniej snu, tym więcej cza­su na miłość, to pros­te. Życie człowieka jest zresztą bar­dzo pros­te i tak łat­wo o szczęście, ale do te­go pot­rzeb­ny jest [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 30 maja 2016, 08:44

Na pięciolinii

Pie­szczo­ty powonienia
Spoj­rze­nia wsłuchania
Zasmakowania
Pięcioli­nia życia

Na niej
Komponujemy
Ryt­my pięknych dni
Codzien­nych poranków
Wszys­tkich wieczorów
No­cy za nocą
Aż po kres tu
Cieles­ne­go współbrzmienia 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 30 maja 2016, 07:05

Miłość jest wte­dy, kiedy ko­bieta i mężczyz­na im dłużej są ze sobą, tym bar­dziej się pragną. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 29 maja 2016, 18:04

Naj­le­piej jak ro­bota smakuje. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 29 maja 2016, 14:31

NIE­DZIELA Z MI­NIATURĄ ALA FYR­FLE 29.05.2016

Dziś nie założę
Dzień bez prezerwatywy
Roz­koszy pełnia

Precz z luksusem
Mar­notraw­stwem bogactwa
Pa­pież Franciszek

Ech! Dzieło Boże -
Brud, smród, lżyć, ćpać, śmiech, śpiew, być -
Człowie­cze Ciało.

Dob­rze że Jesteś
Uczysz najważniejszego
Jes­tem pojętnym

Szum ko­ron sosen
Stuk serc rwących ku sercom
Mu­zy­ka wiosny 

haiku
zebrał 4 fiszki • 29 maja 2016, 13:51

Majówka

Leżę
W słońcu leżę
Na­wet książki nie czytam
Roz­ko­curzo­ny przyglądam się
Ko­som awan­tu­rującym się
W gałęziach świerka
Wstaję jednak
Żeby przepędzić kocura
Który na­mol­nie usiłuje
Wy­mościć so­bie leżysko
Na mo­jej kwiet­nej rabacie
Lub tyl­ko wycho­dek kopie
Przepędzo­ny kot nieudaną bezczelność
Próbu­je po­weto­wać sobie
Po­lowa­niem na na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 20 maja 2016, 17:29

O MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO

Kiedy ran­ne wstają zorze,
Ona wciąż chce, on jeszcze może. 

fraszka
zebrała 2 fiszki • 16 maja 2016, 06:46
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 00:51yestem sko­men­to­wał tek­st Romans jest jak chińszczyz­na, [...]

wczoraj, 21:32piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna jew­riej­ka pod Sztok­chol­mem Wy­pełniła [...]

wczoraj, 21:25fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jestem jak po­wiew wiat­ru,jak [...]

wczoraj, 21:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zapatrzeni w sa­mych siebie, [...]

wczoraj, 20:45RozaR sko­men­to­wał tek­st Pewna jew­riej­ka pod Sztok­chol­mem Wy­pełniła [...]

wczoraj, 19:50piórem2 sko­men­to­wał tek­st Romans jest jak chińszczyz­na, [...]

wczoraj, 19:27yestem sko­men­to­wał tek­st Romans jest jak chińszczyz­na, [...]

wczoraj, 14:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Musiałem płynąć. Po pros­tu. Nie [...]

wczoraj, 14:10fyrfle sko­men­to­wał tek­st Stanął w moich drzwiach, [...]

wczoraj, 14:09fyrfle do­dał no­wy tek­st Mężczyzna, to też ta­ki, [...]