fyrfle, teksty z maja 2012 roku

4 teksty z ma­ja 2012 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

opowiadanie • 23 maja 2012, 15:56

Fyrfl do Europy

Najsłod­sze rzeczy niesiemy Wam
Prag­niemy również najsłod­szych Prawd
Naszym dzieciom prze­ciera­my szlak
Sil­ni jak Di­laj­la i Penelopa
Zwierzęcych pełni w siedem sił
Rwiemy po dy­wanach kwiatów i autostrad
To my niesiemy entuzjazm
To my op­ty­miz­mu wiatr
By nasze dzieci piły [...] — czytaj całość

wiersz • 16 maja 2012, 10:22

Fyrfl erotyk porno dwa

Zwilżyć us­ta w Twoich ustach
Na­pić się z Two­jego łona
Mus­kać języ­kiem uszka Twe
Ser­decznym pal­cem roz­pa­lać pun­kt G
Przyw­rzeć do Ciebie pierś w pierś
Set­ki po­całunków od czoła do ud
Spi­jać sro­mu Twe­go miód
Poczuć Twych drżenie ud
Napawać [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 9 maja 2012, 09:21

Opowieść po powodziowa odc 2

Pew­nej no­cy mieli służbę. From­lo­witz po­woził niemiec­kiej mar­ki ra­diowo­zem. Mosze urzędo­wał z Ka­sią w dru­giej kla­sie. Jak każdej noc­nej służby prze­rabiali którąś ze sztuk miłos­nych Ka­masut­ry lub in­nych te­go ty­pu dzieł, za [...] — czytaj całość

opowiadanie • 7 maja 2012, 09:24
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

13 września 2018, 21:44piórem2 sko­men­to­wał tek­st DYWIZJON 303BIT­WA O AN­GLIĘ [...]

13 września 2018, 15:02yestem sko­men­to­wał tek­st Nie wódź, jeśli nie [...]

13 września 2018, 14:51fyrfle do­dał no­wy tek­st Pewien pol­ski nsuczyczy­ciel w [...]

13 września 2018, 10:27fyrfle do­dał no­wy tek­st TRANSATLANTYK

13 września 2018, 08:40Badylek sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto osiem­dziesiąte szóste

13 września 2018, 08:16Badylek sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto pięćdziesiąte pier­wsze

13 września 2018, 08:05Badylek sko­men­to­wał tek­st Oddech

13 września 2018, 06:01fyrfle do­dał no­wy tek­st CZŁOWIEK, KTÓRY ZA­BIŁ DON [...]

13 września 2018, 04:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie wódź, jeśli nie [...]

12 września 2018, 19:31danioł sko­men­to­wał tek­st Heroizm nie po­wodu­je założone­go [...]