fyrfle, teksty z maja 2012 roku

4 teksty z ma­ja 2012 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

opowiadanie • 23 maja 2012, 17:56

Fyrfl do Europy

Najsłod­sze rzeczy niesiemy Wam
Prag­niemy również najsłod­szych Prawd
Naszym dzieciom prze­ciera­my szlak
Sil­ni jak Di­laj­la i Penelopa
Zwierzęcych pełni w siedem sił
Rwiemy po dy­wanach kwiatów i autostrad
To my niesiemy entuzjazm
To my op­ty­miz­mu wiatr
By nasze dzieci piły [...] — czytaj całość

wiersz • 16 maja 2012, 12:22

Fyrfl erotyk porno dwa

Zwilżyć us­ta w Twoich ustach
Na­pić się z Two­jego łona
Mus­kać języ­kiem uszka Twe
Ser­decznym pal­cem roz­pa­lać pun­kt G
Przyw­rzeć do Ciebie pierś w pierś
Set­ki po­całunków od czoła do ud
Spi­jać sro­mu Twe­go miód
Poczuć Twych drżenie ud
Napawać [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 9 maja 2012, 11:21

Opowieść po powodziowa odc 2

Pew­nej no­cy mieli służbę. From­lo­witz po­woził niemiec­kiej mar­ki ra­diowo­zem. Mosze urzędo­wał z Ka­sią w dru­giej kla­sie. Jak każdej noc­nej służby prze­rabiali którąś ze sztuk miłos­nych Ka­masut­ry lub in­nych te­go ty­pu dzieł, za [...] — czytaj całość

opowiadanie • 7 maja 2012, 11:24
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film