fyrfle, teksty z lutego 2019 roku

53 teksty z lu­tego 2019 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

Wiersz bez celu

We wsi nad Wieśni­kiem osiem stopni.
Obłas­ka­wiam ducha i ciało regeneruję
Kwaśnicą z kiszo­nych ogórków,
Ro­dem z og­ro­du przy Ogrodowej.

Po­daro­wałem swoją chwilę przestrzeni
Prze­pełnionej niema­terializ­mem słonecznym.
Ona jest ciepło, ja lek­kość szczęścia
Z dłoni ścis­kających się w rozkosz.

Nas [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 28 lutego 2019, 08:30

mikroopowiadanie dwieście dwudzieste siódme

Myślał, że tak może być, że lep­sza zmiana po­lega na ko­lesios­twie i ne­potyz­mie, ale jed­nak, no cóż, cicho tam du­kał so­bie, że tym ra­zem nadzieja nie um­rze. Umarła wraz z ko­lej­nym puzzlem wiary w człowieka. To tak jak z ty­mi po­mido­rami siany­mi w lu­tym i po­tem prze­sadza­nymi do do­niczek z wiarą w plon stuk­rotny. Obumierają... 

opowiadanie • 27 lutego 2019, 17:13

mikroopowiadanie dwieście dwudzieste szóste

Oneg­daj mężczyz­na ów lu­bił fryt­ki, a był mężczyzną, czy­li w lo­kal­nej gwarze chłopem, w przy­mioty przy­rodze­nia chędo­gim, a w spraw­ności pie­szczo­ty niewiast był de­likat­nym, przy czym świadec­twa zaświad­czają je­go gibkość. 

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 27 lutego 2019, 10:20

20.02.2019r.

Dwudzies­te­go lu­tego na fb znaj­duję bar­dzo ważny post, świadec­two tros­ki Lecha Kaczyńskiego o sto­sun­ki pol­sko-iz­rael­skie w praw­dzie. Pre­zydent mówi do iz­rael­skiej mi­nis­ter edu­kac­ji - Niem­com wy­baczy­liście, bo Niem­cy mieli pieniądze i dali [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 27 lutego 2019, 09:10

Może więc trochę wi­na , żeby język był wyrzut­nią.

in­sp. Cytat.info 

myśl • 26 lutego 2019, 13:16

19.02.2019r.

Cza­sem, właśnie w ta­kich chwi­lach dusze pow­ra­cają na Ple­bańską 2. W tych cud­nych mo­men­tach pow­ra­cają z Nieba, czy z wol­nych wędrówek po wszechświecie. W jed­nej chwi­li przy­bywają z nies­kończo­ności do te­go miejsca, [...] — czytaj całość

dziennik • 26 lutego 2019, 13:01

POEZJA RZECZYWISTOŚCI

Sie­dzieli przy sto­le w kuchni i kończy­li w za­sadzie obiado-ko­lację. Późne pow­ro­ty z pra­cy wy­muszają ta­ki raczej, a może i na pew­no niez­byt zdro­wy sposób żywienia. Cóż, cza­sami los po­wołuje nas do [...] — czytaj całość

opowiadanie • 26 lutego 2019, 09:02

GROMNICE, STRAŻACY, RATOWNICY, CUDA.

Człowiek z człowiekiem poszli w so­botę do kościoła z okaz­ji Święta Ofiaro­wa­nia Pańskiego, a dla wielu Mat­ki Bos­kiej Grom­nicznej jeszcze, a prze­ważnie prze­de wszys­tkim. Na początku mszy w wielu siedem­dziesięciolet­nich i po­nad [...] — czytaj całość

opowiadanie • 25 lutego 2019, 09:20

25.02.2019r.

Dzi­siaj, za dwadzieścia szósta, o świ­taniu wczes­nym niebo było pok­ry­te pra­wie w całości bar­dzo ciemną, pra­wie czarną jed­no­litą masą chmur, a może wręcz była to jed­na chmu­ra. Ale między tą masą ciemną, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 25 lutego 2019, 08:19

Szczęście

Nim dzień prze­mieni się
W po­połud­niowej kawy
Pier­wszy szczęśliwy
Aż do ra­dości łyk
A oczy doj­rzą wzajemnie
Swo­je od­bi­cie niebieskie
Boże. . .
Prze­cież to jedność
Więc wędru­je i dłoń do dłoni
Czoło ku czołu
Żeby wreszcie us­ta były ust
To tak jak nad szczytami
Ek­splo­duje ku­la słońca
W niewypowiedziane
Wiesz tylko
Ile by nie było tej chwili
To mało
Zos­ta­je jed­nak pełnia dobra
I z niego uczy­nimy za­raz świat 

wiersz • 24 lutego 2019, 16:33
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film