fyrfle, teksty z lutego 2018 roku

50 tekstów z lu­tego 2018 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

mikroopowiadanie siedemnaste

Dep­resja dro­gi Fe­lusiu, to coś co kur­czy w zap­rzes­ta­nie wal­ki o siebie, spra­wia, że boisz się ludzi, rzeczy i zja­wisk oraz słów i myśli, przes­ta­jesz jeść, pra­cować, wy­kony­wać codzien­nych czyn­ności jak mycie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 28 lutego 2018, 16:04

mikroopowiadanie szesnaste

Więc wy­jaśnię Ci - dro­ga R, że kor­ka, to dwu­kołowy wózek, zaś cyr­ku­rol­ka, to elek­tryczna piła - chy­ba z niemiec­ka zwa­na trajzegą, a służąca do cięcia drze­wa na pot­rze­by do­mowe, a menele [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 28 lutego 2018, 15:22

28.02.2018r.

Dwudzies­te­go szóste­go lu­tego było Mi­rosława. Pa­miętałaś Ty i pe­wien Mi­ras - eks gli­na też. Tu na Śląsku nikt nie ob­chodzi imienin więc się nie dzi­wię, a przeszłość po­woli zaczy­na się sku­tecznie domykać [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 28 lutego 2018, 13:37

mikroopowiadanie piętnaste

Pan Fe­lic­jan stał pod skle­pem spożyw­czo - mo­nopo­lowym i jak co dzień pił pi­wo, a do­dat­kową roz­rywką mu było ogląda­nie i oce­nianie dam­skich tyłków, w wy­niku cze­go aku­rat te­go połud­nia doszedł do [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 28 lutego 2018, 08:15

mikroopowiadnie czternaste

No prze­cież mówiłam ci jak jest z przy­jaźnią, a ty ob­sta­wałeś przy tych swoich dzi­wac­twach i twier­dziłeś, że jest możli­wa przy­jaźń mężczyz­ny i ko­biety, a w do­dat­ku zięcia i teściowej - bzdury [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 27 lutego 2018, 10:04

Felieton z "Kisiela"

Na pew­nym por­ta­lu jest war­sztat, w którym trze­ba na­pisać fe­lieton z myśli Ste­fana Ki­sielew­skiego "Ki­siela", no to ja so­bie na­pisałem tak:

Ziar­nko do ziar­nka zbierając do nicze­go nie doj­dziesz, chy­ba żebyś żył [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 27 lutego 2018, 09:56

PARTY(recenzja filmu)

W zwias­tu­nie przeczy­taliśmy, że film ten nieco zbliżony jest kli­matem do re­wela­cyj­ne­go włos­kiego "Miło się kłamie w dob­rym to­warzys­twie" no i ta zachęta spo­wodo­wała, że pos­ta­nowi­liśmy od ra­zu, że wy­bie­rze­my się na [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 27 lutego 2018, 09:01

* * *

Nie mów mi kur­na cool
Bo dla mnie jes­teś ciul
Nie mów żem nie trendy
Ty któryś ga­dem wrednym
W Pol­ce or­ga­nizu­jesz konferencję
I mówią tam po angielsku
Nie dziw się zaprzńcu
Że pot­raktu­je cie po hejtersku
Jes­teś Słowianinem
Więc po [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 26 lutego 2018, 16:09

mikroopowiadanie trzynaste

Cza­sem myślał, że życie po­lega na tym, że jes­teśmy pot­rzeb­ni dru­giemu człowieko­wi, a prob­lem w nim jest ta­ki, że nies­te­ty jes­teśmy pot­rzeb­ni też so­bie i prze­ważnie jest tak, że kiedy reali­zuje­my siebie, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 26 lutego 2018, 14:45

Kot, szkla­na ku­la i sta­ra panna.

inspirowane 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 24 lutego 2018, 21:27
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film