fyrfle, teksty z lutego 2015 roku

22 teksty z lu­tego 2015 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

List do B - jedenasty

Miłości Zdrój 27.08.2014r.

Cześć!

Piję kawę pod wa­fel­ki z Bied­ronki, z rze­komym kre­mem ko­koso­wym. Za ok­nem, na bal­ko­nie ko­loro­we pra­nie, bo sa­mo po­wiet­rze jest si­wo - sza­re, przeżar­te mglis­tym po­ran­kiem i przyk­ry­te pie­rzyną mętnych [...] — czytaj całość

list
zebrał 5 fiszek • 28 lutego 2015, 11:07

LIST DO B - DZIESIONTY

Miłości Zdrój 20.08.2014r.

Hej!

Piękne­go wy­poczyn­ku Ci życzę, a jak już się na­sycisz spo­kojem, to wyślij mi kar­tkę zwykłą, pocztową, za­pisaną poz­dro­wieniami. Tak jes­tem kar­tko­filem i uważam, że dob­ro w nich za­pisa­ne zos­ta­je z [...] — czytaj całość

list
zebrał 4 fiszki • 27 lutego 2015, 12:59

Fyrfl i Miłość

Ten wier­sz nie jest jeszcze doskonały
Ale poją mnie rzędy Twoich liter
Na­pisa­nych w słowa które spijam
Myślę że przy­tulę Two­je imię
Kiedy poz­nam co je piszą dłonie

Proszę poz­naj jak najprędzej
Choć te dłonie tyl­ko sercem
Które jak dziec­ko płaczem
Krzyczą cze­mu cze­kasz?
Poz­naj już!!!

Na­mysłów 14 - 20. 02. 2014r. 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 26 lutego 2015, 11:01

Kto się śmieli ten korzys­ta, al­bo pi­je cy­kutę, no więc, w wi­gilię moich imienin proszę by wszys­cy na­pisa­li ja­kieś dy­tyram­by lub paszkwi­le na fyr­fle. Ty Alu ja­ko spraw­czy­ni fyr­fli na­pisz o Cioci [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 7 fiszek • 25 lutego 2015, 07:58

Do końca ludzkości trze­ba będzie pi­sać, że to nie jest tak, że do gro­bowej des­ki i na dob­re na złe. Ona po czter­dzies­tce z dziesięciolet­nim dziec­kiem. Te­raz krzyczą za nią, że dupa [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 7 fiszek • 24 lutego 2015, 09:09

Fyrfl prawie oscarowy

Na wschód od Edenu
W cieniu wiązów
W tram­wa­ju zwa­nym pożądaniem
Lis­to­nosz pu­ka
Zaw­sze dwa razy
Dziew­częta z Nowolipek
Szep­cząc czułe słówka
A im
To jak Ari­zona Dream 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 23 lutego 2015, 09:36

Ubierz się wreszcie, jest nie­dziela, lis­to­nosz nie przyjdzie. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 22 lutego 2015, 11:31

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 20 lutego 2015, 12:40

Tam gdzie zachodziło czes­kie słońce
Pod­kochi­wały się dwa zaskrońce
W żmi­jach co kąsać nie chciały
Bo zle­wały i tyl­ko się wygrzewały
Marząc o pi­wie kaszan­ce i golonce 

limeryk
zebrał 8 fiszek • 19 lutego 2015, 09:04

FYRFL LUTY A.D 2013

Lu­ty to miesiąc w którym
Brzo­zy roz­pa­lają do białości
Stają się la­tar­niami ze światłem
Co dro­gow­ska­zem do wios­ny człowie­czej są
Uświada­miają tym którzy dryfują...

W lu­tym żon­glują miłością
Wyrzu­cają ją na­wet ponad
Nadęte trąby dytyrambów
Dla niej o nie z [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 18 lutego 2015, 10:08
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film