fyrfle, teksty z lutego 2014 roku

16 tekstów z lu­tego 2014 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

Fyrfleton demograficzny

W ga­zecie Związku Ślązaków Beczka, w je­go dru­gim te­go ro­ku nu­merze, na klep­ce trze­ciej zna­lazłem bar­dzo dob­ry ar­ty­kuł re­dak­to­ra Piot­ra Ba­dury o pol­skiej de­mog­ra­fii. Wy­nika z te­go, że jes­teśmy ma­nipu­lowa­ni przez media [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 24 lutego 2014, 12:24

Ma­tema­tyka ma też sens wte­dy, gdy su­ma gry wstępnej, tak zwa­nych ruchów fryk­cyjnych i or­gazmu, to przy­naj­mniej 40 minut. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 lutego 2014, 13:44

Opowiadanie spod rozłożystej morwy piąte

Był 31 paździer­ni­ka. Bar­dzo słoneczny i ciepły dzień. Szedłem le­niwie za Pa­nem Mi­ki i nie za bar­dzo zwra­całem uwagę na niego, tyl­ko na ulicę i par­kingi. Kierow­cy aut na uli­cy szu­kali miejsc [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 21 lutego 2014, 19:33

Wstyd

Myślę, że pisząc tą książkę pa­ni Laura mi­mowol­nie za­daje py­tanie Bo­gu, Bo­gom, czy tam Wiel­kiemu Wy­bucho­wi:- Tworząc mnie taką mieliście zły dzień czy by­liście zwyczaj­nie złośli­wi? Uważam, że jest coś na rzeczy, [...] — czytaj całość

recenzja książki • 19 lutego 2014, 14:35

Fyrfl z ogrodów

Mam sta­romod­ny ogród
Pełen kwiatów kwitnących
Od końca każdej zimy
Do jej pier­wszych początków
Tak bar­dzo kolorowych
I tak zniewa­lająco pachnących
Pra­wie jak mo­je wnętrze

Mam sta­romod­ny ogród
Pełny krzewów kwitnących
I o owo­cach jadalnych
Oraz liściach ozdobnych
Bar­wny smaczny i cieszący
Jak szerokość [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 14 lutego 2014, 13:25

Piszę(w tym poezję) by ci zed­rzeć biel­mo z oczu, a nie założyć opaskę z chmur. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 lutego 2014, 12:10

Fyrfleton z jemioły część druga.

Fun­kcjo­nariu­sze KR-K są bar­dzo stroj­ni w sza­ty, często je zmieniają, na co­raz bar­dziej ko­loro­we, zdo­bione, złoco­ne itd. Auta mają co­raz bar­dziej ba­jeran­ckie, po­wodując, że młodzianek myśli, a niech mnie tam mo­les­tują w [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 11 lutego 2014, 14:03

Fyrfleton z jemioły część pierwsza.

Je­mioła to rośli­na pa­sożyt­nicza re­zydująca na pięknych oka­zach drzew liścias­tych jak: dęby, to­pole, wie­rzby, je­siony czy li­py. Je­miołą spo­koj­nie można naz­wać mun­du­rowych fun­kcjo­nariu­szy Kościoła Rzym­sko - Ka­tolic­kiego czy­li księży, prałatów, bis­kupów, kardynałów [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 4 fiszki • 10 lutego 2014, 14:06

Wstałem dziś szczęśli­wy, za­dowo­lony, wol­ny, a i reszta dnia będzie sma­kowi­tością, bo oparłem ją o sta­rożytną, wielo­wiekową tra­dycję, zaklętą w re­cep­turę ze szczepów Ca­ber­net i Sauwignon. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 lutego 2014, 14:18

Pisząc dla ludzi, pisz zro­zumiale,no chy­ba , ze piszesz swe­mu wy­walo­nemu Ęgu i tak zwa­nym muzĄĄĄ, no to wte­dy możesz na­wet rzęzić. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 8 lutego 2014, 17:04
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film