fyrfle, teksty z listopada 2018 roku

70 tekstów z lis­to­pada 2018 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

Przeczy­tałem wczo­raj na Wir­tual­nej Pol­sce, że po za­kończe­niu ak­cji ser­ca mózg jeszcze ja­kiś czas żyje i jest od­po­wie­dzial­ny za pro­jek­cję wszel­kich światełek w tu­nelu, a po­tem już jest de­fini­tyw­ny ko­niec, czy­li jed­nak wychodzi na to, że wo­bec śmier­ci przy­naj­mniej fi­nal­nie jes­teśmy równi - żad­nych rajów, edenów, czyśćców,piekieł, nicze­go, a tyl­ko i je­dynie gni­je ciało i sta­je się ziemią. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 listopada 2018, 15:00

Trze­ba była zat­rzy­mać Bry­tyj­czyków, a nie wpuszczać migrantów.

Wic­tor Orban 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 listopada 2018, 20:34

Oczy­wiście, że pi­sanie o szczęściu jest niebez­pie­czne, ale po pros­tu trze­ba sta­le przek­raczać ba­riery lęku w so­bie i burzyć mu­ry za­wiści i zaz­drości, czy­li złego sen­su w innych. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 listopada 2018, 11:20

Czy­tałem gdzieś, że może mnie na­wet nie ma, że mo­je is­tnienie jest tyl­ko ko­goś pa­rowy­miaro­wym snem, czy inną baj­durą fi­lozofów, a tym­cza­sem ja czuję, ja myślę, pot­rze­buje wszel­kiego szczęścia i mo­je życie [...] — czytaj całość

myśl • 24 listopada 2018, 10:40

A to że ci się pier­wsza żona znudziła
i wziąłeś drugą bo masz sil­ny popęd
i mu­sisz go rozłado­wy­wać 4 ro­zy na dobę - nie wspomniałeś?
Pierońsko by się zdzi­wił.

autor: piórem2 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 listopada 2018, 20:15

Nie wiele wiem, wiem tyl­ko na pew­no, że trze­ba być szczęśliwym.

in­sp. Danioł 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 23 listopada 2018, 15:08

Tadeusz Pieronek

Duch Święty tar­gał mną
Idź po­winieneś być
Żonę weź
Dru­gi raz tak owocnej
Audien­cji mod­litw nie będzie

Pojechaliśmy
Wysłuchaliśmy
Przemyśleliśmy
Przerozmawialiśmy

Bez codzien­ne­go kar­mienia rozumu
Strawą mądrości i doświadczenia
Cno­ty wyk­lu­wają faszyzm

Mówiłem do Pieronka

Radzie­cho­wy nie naj­pośled­niej­szą żeś
Śród Ojczyzny 

wiersz • 23 listopada 2018, 12:41

Plo­nem wza­jem­nej up­ra­wy ko­biety i mężczyz­ny są dzieci po omłocie. 

myśl • 21 listopada 2018, 18:50

21.11.2018r.

Więc by­liśmy w ki­nie i ku­piliśmy bi­lety po trzy­naście złotych, a po­tem weszliśmy na salę i zaczęła się pro­jek­cja fil­mu "Jak pies z ko­tem" do sce­nariu­sza i w reżyse­rii Ja­nusza Kon­dra­tiuka. Potem [...] — czytaj całość

dziennik • 21 listopada 2018, 15:27

Listopad, czyli wykonało się

Przychodzi w życiu czas
Kiedy jest się po pros­tu szczęśliwym
Nie ma już marzeń
A ludzie z celami
Są kpiącą drwiną szczęśliwego
Wszys­cy i wszystko
Nor­malną ko­leją rzeczy
Zamążpójście
Na­rodzi­ny wnuków
Śmierć teściowej
Wcza­sy w Bułgarii
Ob­jazdówka z plażowa­niem w Grecji
Msze śniada­nia kawa
Pilch
Poświatowska
Rybowicz
A Stachu­ra to już ofic­jalną modlitwą
Do Ducha Świętego
Józek by spoin­to­wał po ludzku
Masz wreszcie chłopie wyj ebane 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 21 listopada 2018, 07:10
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film