fyrfle, teksty z listopada 2017 roku

65 tekstów z lis­to­pada 2017 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

Ludzie chodzą do kościołów bo chodzą, ale w tym chodze­niu nie ma wiary w kapłanów, myślę, że cza­sem jest wiara w Boga. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 listopada 2017, 19:30

Sa­mot­nik jest przyczyną swo­jej samotności. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 listopada 2017, 16:37

Sa­mot­ność nie jest człowiekiem. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 30 listopada 2017, 16:35

30.11.2017r.

Ze trzy dni te­mu po­wiesiłem si­kor­kom ki­lo słoneczni­ku w spec­jalnym do­zow­ni­ku i opy­liły całość! Mają ape­tyt i cały czas ich pełno przy po­jem­ni­ku. Dzi­siaj za­wiesiłem im dla od­miany me­nu w dwóch miejscach [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 30 listopada 2017, 16:04

ŁAGODNA(recenzja filmu)

Kil­ka dni te­mu w jed­nym z ty­god­ników przeczy­tałem wy­wiad z księdzem pra­cującym na mis­ji w Ros­ji i tam użył on tra­giczne­go ok­reśle­nia na Ros­jan. Miano­wicie po­wie­dział, że są ludźmi nieludzki­mi. Wy­dało mi [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 30 listopada 2017, 07:27

Latająca hodowla

Z ko­loro­wych zórz czer­wco­wego świ­tu wyłaniała się Kra­sula - ho­len­der­ska kro­wa mleczna, która jak co dzień le­ciała z Bes­ki­du Sądec­kiego na zbocza Ma­tys­ki w Bes­kidzie Żywiec­kim, żeby pod­dać się po­ran­ne­mu udo­jowi i [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 29 listopada 2017, 16:54

Na gładką cerę

Jed­na po­wie molestowanie
Dru­ga mam branie 

fraszka
zebrała 5 fiszek • 28 listopada 2017, 20:20

Nadzieja cze­kając nie próżnu­je, idzie po swo­je - szczęście człowieka. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 28 listopada 2017, 15:05

Prze­myśle­nia, pod­szy­te smut­kiem ta­jem­ni­cy nies­pełnienia - czy są drogą do ot­wartych ra­mion, które za­cisną się moc­no w twoich ot­wartych ra­mionach, czy są dro­gow­ska­zem do ust które z całych sił, z całej gorącości wnętrza za­cisną się na twoich war­gach, a tym sa­mym czy za­wiodą Cię w jed­ność w miłości, za­wie­rze­niu i zaufaniu? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 listopada 2017, 13:46

13.09.2017r.

Jeszcze raz mu­siałem opo­wie­dzieć swo­je życie i streścić wszys­tkie niepot­rzeb­ne, a za­razem za­winione prze­ze mnie śmier­ci ludzkie. Po­now­nie opo­wie­dzieć wszys­tkie podłości, których byłem świad­kiem i w których chcąc bądź nie wziąłem udział. [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 28 listopada 2017, 11:46
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 16:14fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 16:09fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 15:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]

dzisiaj, 14:30fyrfle do­dał no­wy tek­st Trochę op­ty­miz­mu

dzisiaj, 14:26fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwieście trzy­nas­te

dzisiaj, 13:06fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VII

wczoraj, 22:28Cris sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]

wczoraj, 12:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

wczoraj, 12:03fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

wczoraj, 10:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VI