fyrfle, teksty z listopada 2016 roku

96 tekstów z lis­to­pada 2016 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

30.11.2016r.

Lu­bię usiąść w głębo­kim i miękkim fo­telu z kub­kiem gorącej ka­wy. Ku­bek roz­grze­wa mo­je dłonie, a ko­lej­ne łyki ka­wy cały or­ga­nizm. Lu­bię wte­dy zam­knąć oczy i w kom­plet­nej ciszy przysłuchuję się swoim [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 30 listopada 2016, 12:49

Tek­sta­mi os­tatniego wtor­ku lis­to­pada ob­wie­szczam: wier­sz Na­talia(_Ups "Pa­ni w bieli" i dzien­nik Ras­pber­ry "Lep­sze życie". Nag­rodą Wam niech będzie mo­je uz­na­nie pod­czas czy­tania Waszych wersów i zdań. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 listopada 2016, 22:19

Pisany szczęściem

Cza­sami wolę nic nie mówić
Tyl­ko star­czy mi patrzeć
W Two­je oczy uśmiechnięte
Błęki­tami mórz południowych
Lub nieba letniego
Przeglądające­go się bezchmurnie
W lus­trze je­ziora żywieckiego
Al­bo w tam­tych na po­jezie­rzu drawskim
I uwiel­biam te momenty
Kiedy do tych Twoich oczu
Pod­fru­wają po ko­lory motyle
I ma­lują ni­mi w łanach zbóż
Let­nią cud­ność Beskidów
Niewy­powie­dziane piękno
Chabry

2016.11.29r.
Ani 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 29 listopada 2016, 12:01

Tek­sta­mi po­nie­działku ob­wie­szczam: myśl Si­mon­Szcze­ry - Naj­bar­dziej urodę pod­kreśla cha­rak­ter i wier­sz Na­talia(_Ups - Biały Puch. W nag­rodę wyjdźcie so­bie jut­ro w przes­trzeń jaką dziką i po­cie­szcie się nią. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 listopada 2016, 22:41

28.11.2016r.

Za ok­nem le­niwie opa­dają duże płat­ki śniegu, a sil­nie wiejący wiatr kręci ich tor lo­tu w najróżniej­sze fi­gury i rzeczy. Wys­tar­czy tyl­ko urucho­mić wyob­raźnię i zo­baczyć można ba­lowe ser­penty­ny, choin­ko­we łańcuszki, płatki [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 28 listopada 2016, 12:04

Tek­sta­mi nie­dzieli ob­wie­szczam: myśl Afo­rys­tokra­ty - Znam wiele małżeństw... i wier­sz Giuliet­ki - Spod skrzy­deł. W nag­rodę ot­rzy­muje­cie ode mnie życze­nia dob­re­go poniedziałku. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 listopada 2016, 23:42

Al­bo jes­teś zde­cydo­wanym chrześci­jani­nem, al­bo będziesz muzułmaninem. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 listopada 2016, 13:22

Tek­stem so­boty ob­wie­szczam wier­sz Wdecha - Z mgły na moście z cyk­lu "Widziałem na spa­cerze". W nag­rodę nie mu­sisz iść jut­ro na Roraty. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 listopada 2016, 23:25

Umarł Fi­del Cas­tro. Cy­gara El Com­mandan­te pozostaną. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 listopada 2016, 19:08

Rodzin­ność daw­ko­wana rozsądnie jest sielskością. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 26 listopada 2016, 16:39
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 00:51yestem sko­men­to­wał tek­st Romans jest jak chińszczyz­na, [...]

wczoraj, 21:32piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna jew­riej­ka pod Sztok­chol­mem Wy­pełniła [...]

wczoraj, 21:25fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jestem jak po­wiew wiat­ru,jak [...]

wczoraj, 21:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zapatrzeni w sa­mych siebie, [...]

wczoraj, 20:45RozaR sko­men­to­wał tek­st Pewna jew­riej­ka pod Sztok­chol­mem Wy­pełniła [...]

wczoraj, 19:50piórem2 sko­men­to­wał tek­st Romans jest jak chińszczyz­na, [...]

wczoraj, 19:27yestem sko­men­to­wał tek­st Romans jest jak chińszczyz­na, [...]

wczoraj, 14:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Musiałem płynąć. Po pros­tu. Nie [...]

wczoraj, 14:10fyrfle sko­men­to­wał tek­st Stanął w moich drzwiach, [...]

wczoraj, 14:09fyrfle do­dał no­wy tek­st Mężczyzna, to też ta­ki, [...]