fyrfle, teksty z listopada 2014 roku

26 tekstów z lis­to­pada 2014 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

Szef, to ktoś ta­ki, kto prędzej poz­wo­li upaść swo­jej fir­mie, niż zre­zyg­nu­je z kon­fi­den­ta w załodze. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 listopada 2014, 14:41

Podłości nie wy­pierają: wyk­ształce­nie, wie­dza, doświad­cze­nie i pełnione fun­kcje, ale na pew­no są dla niej sze­rokim wachlarzem możliwości 

myśl
zebrała 4 fiszki • 29 listopada 2014, 11:55

List do B ósmy

Miłości Zdrój 09.07.2014r.

Cześć!

Dziękuję za piękny opis Two­jego og­ro­du i dom­ku let­nisko­wego. No to jest wszys­tko o wiele bar­dziej uporządko­wane niż u mnie. Mnie po­rywają wszel­kie chaosy. Poz­wa­lam przy­rodzie na swo­bodę w [...] — czytaj całość

list
zebrał 4 fiszki • 28 listopada 2014, 13:21

Fyrfl adwentowo - rekolekcyjny

Po­marańcze po 2,99,
A więc
Po­woli, bo powoli
Bóg się rodzi.
Karp truchleje.
Gdy rozbłyśnie na niebie
Pier­wsza gwiazdka,
W człowieku zgaśnie
Os­tatnie złudzenie.
Z Ju­daszo­wych opłatków,
Na dnie serca,
Wylęgną się ości
I będą miziać
Do siego roku.

Przełom 26 - 27 lis­to­pada 2014 A.D 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 27 listopada 2014, 09:05

Na szczęście, dziewic­two jest zja­wis­kiem tak rzad­kim, jak Ame­ryka­nie z ubez­pie­cze­niem zdro­wot­nym, na nieszczęście. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 listopada 2014, 16:27

Praw­dy ob­ja­wione by­wają szalone. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 25 listopada 2014, 11:27

Miłość naj­częściej mi­ja, zos­ta­je sak­ra­ment małżeństwa, bo chodzi o to, żeby było na dob­re i na złe. 

myśl • 24 listopada 2014, 12:31

Za­sady, nor­my, dog­ma­ty, pa­rag­ra­fy ,za­war­te w zbiorach, lek­sy­konach, ka­nonach, księgach, tak bar­dzo nie to­lerują in­ności, postępu, no­woczes­ności, no­wości, a prze­cież one też zrodziły się z bun­tu i lo­gicznej chęci zmiany lub uzupełnienia [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 listopada 2014, 11:34

Jej pier­si ma­ja roz­mach jak ko­masac­ja gruntów za Gomółki, a i tak wszys­tkich w roz­koszy nie ogarną.
Lecz są ożyw­czym nur­tem dla tej części Wiel­kiego Wy­buchu, która chce żyć i tworzyć dla wspólne­go dobra. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 listopada 2014, 08:49

Masz pra­wo wy­ciągnąć wnios­ki z moich błędów, ale nie masz pra­wa ich po­pełniać, to lek­ce­ważenie da­nego ci czasu. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 21 listopada 2014, 11:22
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film