fyrfle, teksty z listopada 2013 roku

19 tekstów z lis­to­pada 2013 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

Opowiadanie spod rozłożystej morwy czwarte

Piękny, słoneczny po­ranek dwudzies­te­go siódme­go lis­to­pada. Jak zwyk­le wyszedłem z psem. Moją uwagę od ra­zu zwróciła sprzątaczka spółdziel­niana, która gra­biami ot­rząsała liście z drze­wa ufor­mo­wane­go przez og­rodników z ziele­ni miej­skiej w kule. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 27 listopada 2013, 17:32

Mistrz i Małgorzata

Czy­tam książkę Bułha­kowa, co ja­kieś dwa la­ta i są to dla mnie swois­te re­kolek­cje, bo zwyczaj­ny rachu­nek su­mienia ka­tolic­ki już i ka­tolic­ka spo­wiedź trącą śmie­sznością. Całe życie pow­tarza­no mi żebym nie przeklinał, [...] — czytaj całość

recenzja książki
zebrała 1 fiszkę • 24 listopada 2013, 11:19

Mistrz i Małgorzata

Czy­tam książkę Bułha­kowa, co ja­kieś dwa la­ta i są to dla mnie swois­te re­kolek­cje, bo zwyczaj­ny rachu­nek su­mienia ka­tolic­ki już i ka­tolic­ka spo­wiedź trącą śmie­sznością. Całe życie pow­tarza­no mi żebym nie przeklinał, [...] — czytaj całość

recenzja książki
zebrała 1 fiszkę • 24 listopada 2013, 11:16

Fyrfl dla Karoliny Turkiewicz - Suchanowskiej

Ka­roli­no jeśli po­godzę się
Ze spra­wami wśród których
Przyszło mi żyć
To dziś proszę Bo­ga szczerze
Niech na mo­jej drodze Annuszka
Roz­le­je mle­ko a tramwaj
Do­kończy po­kory i pogodzenia

Ka­roli­no jeśli przes­tanę pieścić
Dłonią wzro­kiem myślą słowem
I wodą
Słoneczni­ki co mi [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 22 listopada 2013, 18:08

Nie umiem już kochać i wie­rzyć. Wierzę w po­dej­rzli­wość, a cnotą, która się zaw­sze spraw­dza jest nieufność. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 17 listopada 2013, 19:31

O Różę Karoliny - Almanach pokonkursowy

To była już piąta edyc­ja kon­kursu li­terac­kiego " O Różę Ka­roli­ny" or­ga­nizo­wane­go przez Bib­liotekę Pub­liczną w Na­mysłowie. Do dob­rej tra­dyc­ji na­leży, że co­rocznie wy­dawa­ny jest al­ma­nach za­wierający wier­sze pat­ronki kon­kursu Ka­roli­ny Turkiewicz [...] — czytaj całość

recenzja książki
zebrała 1 fiszkę • 17 listopada 2013, 16:57

Pa­miętaj! Pa­mięcią , wspólnej, no­woczes­nej i szczęśli­wej przyszłości nie zbudujesz. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 listopada 2013, 17:03

Jed­nak su­ka z cie­czką " la­ta" znacznie mniej od psa, który za nią " lata". 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 listopada 2013, 13:14

W oko­licach je­denas­te­go lis­to­pada, każde­go ro­ku, war­to so­bie za­dać py­tanie, ko­mu pot­rzeb­ny naród śląski? Nie wys­tar­czy, na przykład : Sto­warzysze­nie Na­zywa­nia Kot­le­ta Mielo­nego Kar­mi­nad­lem!!! Ale i tak lep­szy naród śląski od wszechpol­sczyz­ny czy ros­pu­do - waj­ra­kiz­mu! Złośli­we? Nie! War­to roz­ma­wiać, kak ga­wari Pospieszalski. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 12 listopada 2013, 13:01

AN­NE GDOT­TA EMERYCKA

W po­piat­ko­wej No­wej Try­bunie Opol­skiej jest ar­ty­kuł o fun­kcjo­nariu­szach służb mun­du­rowych, którzy od­chodzą na eme­rytu­ry w wieku 36 po­wie­dzmy lat i są szczęśli­wi, ale i budzą za­wiść. Jed­ne­mu jednak [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 4 fiszki • 11 listopada 2013, 19:21
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 11:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st TATUŚ

wczoraj, 11:35fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.07.2018r.  

przedwczoraj, 17:33Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st TATUŚ

przedwczoraj, 08:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st warkocz fran­cuski

przedwczoraj, 08:26fyrfle sko­men­to­wał tek­st 04.07.2018r.  

przedwczoraj, 08:18fyrfle do­dał no­wy tek­st 17.07.2018r.  

przedwczoraj, 06:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st CHŁODNE LA­TO 18 

przedwczoraj, 06:48fyrfle do­dał no­wy tek­st TATUŚ

16 lipca 2018, 23:16yestem sko­men­to­wał tek­st CHŁODNE LA­TO 18 

16 lipca 2018, 15:40Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 04.07.2018r.