fyrfle, teksty z lipca 2014 roku

23 teksty z lip­ca 2014 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

Święto Odrodzenia Polski cz.6

Po­woli szliśmy da­lej w kierun­ku zam­ku. Na as­falto­wej drodze biegały ku­ry, a po­zos­tała ich część grze­bała w ściółce leśnej. Zro­biło się słonecznie, ale tem­pe­ratu­ra była raczej wczes­no wiosen­na. Przy­kuwały nasz wzrok wysokie, [...] — czytaj całość

dziennik • 31 lipca 2014, 11:23

Święto Odrodzenia Polski cz.5

Wyszliśmy z pow­ro­tem na aleję dębową. Była piękna i za­razem wyczu­wało się w niej ma­jes­tat. Wiel­kie dęby po­sadzo­ne w dwóch sze­regach z każdej stro­ny dro­gi zachwy­cały i po­budzały wyob­raźnię. To mu­siały byc [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 30 lipca 2014, 09:44

Święto Odrodzenia Polski cz.4

Po­tem ja­kiś czas szliśmy w mil­cze­niu, na­pawając się i sycąc łana­mi zbóż i bar­wa­mi ziół. Tak doszliśmy spa­cer­kiem do roz­widle­nia dróg na Łącznik i Ogier­nicze, gdzie stoi pol­na kap­liczka. Kap­liczki na Śląsku [...] — czytaj całość

dziennik • 28 lipca 2014, 12:22

Święto Odrodzenia Polski cz.3

Świet­nie nam się roz­ma­wiało przy praw­dzi­wych sma­kołykach. Prze­pełniały nas za­pachy łąk i pól, czy­li traw, ziół i zbóż. Pat­rzy­liśmy na łany zbóż w ko­lorach, pełnych od­cieni żółci, po­marańczu i brązu. Obok nas [...] — czytaj całość

dziennik • 27 lipca 2014, 15:10

Święto Odrodzenia Polski cz.2

Jecha­liśmy spo­koj­nie, mi­jając po­la, sta­wy, la­sy stob­raw­skiego par­ku kra­job­ra­zowe­go. Hal­szka przeglądnęła płyty ja­kie miałem na półce w sa­mochodzie i wyb­rała Mys­pla­ce Chidhood zes­połu Ma­ril­lion - jeszcze z Fis­chem i za­raz popłynęły Kayligh [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 23 lipca 2014, 13:28

Święto Odrodzenia Polski cz.1

Dla mnie za­kamuf­lo­wana część Opol­szczyz­ny(na­wiązując do pre­zesa PIS), do całkiem niedaw­na, nic nie znaczyła. Ze szklar­ki, wy­rusza­liśmy na za­kupy w dni tar­go­we, to jest we wto­rek i w piątek, naj­da­lej do Namysłowa. [...] — czytaj całość

dziennik • 22 lipca 2014, 11:48

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

felieton • 21 lipca 2014, 10:57

FYR­FLE­RYK KO­MINIAR­SKO - EDU­KACYJ­NO - GINEKOLOGICZNY

W Na­mysłowie często się zdarza
Że mat­ka pro­si kominiarza
Mam nas­to­let­nią córę
Przet­kaj jej rurę
On od Sac­rum ma im­pri­matur Pro­fanum szafarza 

limeryk
zebrał 2 fiszki • 20 lipca 2014, 11:20

Pi­sanie li­meryków poz­wa­la ćwiczyć ry­my, co przy­daję się przy pi­saniu po­ważniej­szych treści ry­mowa­nych. Faj­nie jest to bra­nie ry­mu, piep­rzności, śmie­szności i per­wer­sji na war­sztat. Z biegiem chwil od­kry­wasz, że przechodzisz przez coraz [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 lipca 2014, 11:00

Fi­lozo­fowie nie piszą swoich fi­lozo­fii, tyl­ko życie im je pisze. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 lipca 2014, 08:59
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film