fyrfle, teksty z kwietnia 2017 roku

62 teksty z kwiet­nia 2017 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

Fran­cja Francuzi
Bar­barzyństwo czy jeszcze
Cywilizacja 

haiku • 27 kwietnia 2017, 22:14

To nie włosy de­cydują o mężczyźnie, ale to co ma pod włosa­mi i niżej...też prze­de wszystkim.

To­masz Ol­bra­tow­ski - re­dak­tor i fe­lieto­nis­ta ra­dia RMFFM. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 kwietnia 2017, 12:06

Pokój nie mu­si mieć czte­rech ścian,
Ale po­winien być z okien otwartych
Na wszys­tkie czte­ry stro­ny świata,
A po­tem sam już doj­rzysz, zrozumiesz
I ot­worzysz je na więcej. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 27 kwietnia 2017, 10:50

Epitafium dla współczesnej Wandy

Tu leży zma­nipu­lowa­na Wanda
We łbie po­mie­szała jej propaganda
Uległa tęczo­wo - li­beral­nej wizji
Umierała wol­no tru­ta ja­dem niemiec­kich telewizji 

fraszka
zebrała 3 fiszki • 27 kwietnia 2017, 09:40

Nadzieja spo­koj­nie cier­pli­wie, sie­dzi so­bie gdzieś w to­bie i wierz mi, który jej doświad­czył, w swoim cza­sie roz­kwit­niesz z niej miłością, po czym zaowo­cujesz wiarą, mocą której los twój życiem człowie­czym, z człowieka, dla człowieka i jeszcze we wspólno­cie z pięknem, wol­nością i mądrością natury. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 kwietnia 2017, 09:15

Hiacynty

Różowe hiacyn­ty w kwietniu
Pod bielą zmarznięte­go śniegu
Są piękne i będą żyły w pięknie
Długo i har­do jak nasze matki
Które przeżyły wojnę dziecioróbstwo
Swo­je marze­nia i co najmniej
Szor­stką miłość swoich mężów
Jeszcze dyk­tat ich matek
Zde­mora­lizo­wanych fałszywym
Ro­zumieniem katolicyzmu
I Mat­ki Polki
Smog harówę nad wszel­kie siły
Wstrząsy tar­gających ni­mi nałogów
Za­razy i nowotwory
Wiosen­ne kwiaty
Są sil­ne i piękne
Jak garb ich losu

Plac Lacha 21.04.2017r. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 27 kwietnia 2017, 06:55

Epitafium dla wyścigówki

Tu leży która diako­na z se­mina­rium wywabiła
Do Niemiec gdzie z Tur­kiem mu ro­gi przyprawiła
Te­mu zaś z An­ty­lem Ho­len­der­skim się puściła
Wstyd ryć w gra­nicie że ta ścigówka Polką była 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 26 kwietnia 2017, 16:03

Ok­rutnie fran­co­wata Wiet­namka z Sajgonu
Da­wała mężowi od wiel­kiego dzwonu
Wte­dy był na ta­kim szwongu
Że as­pi­rował do wietkongu
A na­wet pi­sał li­ryki o szar­lotkach bez krzty cynamonu 

limeryk
zebrał 2 fiszki • 26 kwietnia 2017, 14:11

26.04.2017r.

Dzi­siej­szy świt był spo­wity w jas­no sza­rej mgle, która po­wodo­wała sen­ność i niemoc duchową, ale wyszedłem do te­go co zo­baczyłem za ok­nem. W prak­ty­ce było mżawką i pta­simi raz­ga­wora­mi roz­chodzący­mi się z [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 5 fiszek • 26 kwietnia 2017, 09:17

Czeremcha

Je­zu jak cud­nie jak ja tak lubię
Brodzić w nur­cie górskiego potoku
W górę je­go biegu
I czuć jak mus­kają mo­je włosy
Przeglądające się we wodzie
Gro­na białych duszącosłodkich
Kwiatów czeremchy
I tak bar­dzo bar­dzo mój Boże
Cieszę się gdy ja muskam
Gu­mowy­mi bu­tami żółte płatki
Złota ja­kim są kaczeńce
Dla oczu i za­raz ducha
Duchu Święty dziękuję Ci
Że pa­lisz Twój płomień we mnie
I widzę i kocham i rosnę
Tą cu­downą wiosną w Beskidach

kwiecień 2017r. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 26 kwietnia 2017, 06:47
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 16:09fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 15:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]

dzisiaj, 14:30fyrfle do­dał no­wy tek­st Trochę op­ty­miz­mu

dzisiaj, 14:26fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwieście trzy­nas­te

dzisiaj, 13:06fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VII

wczoraj, 22:28Cris sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]

wczoraj, 12:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

wczoraj, 12:03fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

wczoraj, 10:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VI 

przedwczoraj, 10:20yestem sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie dwieście dwu­nas­te