fyrfle, teksty z kwietnia 2016 roku

71 tekstów z kwiet­nia 2016 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

Nie można roz­dzielić ko­biety od interesu. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 30 kwietnia 2016, 16:37

Ko­bieta - cel, zbieżność, kon­flikt interesów. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 30 kwietnia 2016, 12:02

Piękną edu­kacją, kiedy ma­ma córkę,
In­struuje jak pić jaj­ka przez rurkę. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 30 kwietnia 2016, 10:19

ALEJA MODRZEWIOWA - KWIECIEŃ 2016

Wy­bacz że nie chcę hołdo­wać samotności
Wy­bacz że będę jak wios­na pełnią radości
Będzie mój dzień ożyw­czym zachod­nim wiatrem
Kołysa­nym nim nad po­tokiem złotym jaskrem
Psem który cie­szy się swo­bodą bez celu
Gruszy ko­roną kwitnącą po latach [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 29 kwietnia 2016, 16:31

Na "dobrą zmianę"

Wreszcie z pom­ników zwalone
Kon­kur­sy przez gor­szy sort ustawione
Pro­ze­li­tyzm to szczególny - siłacza praca
De­mon­tow­nia służby cywilnej,
Która na ko­le­sios­two nawraca
Przyw­ra­cają właściwą hierar­chię cnoty
Pier­wszą dziś wiara w... nepotyzm 

fraszka
zebrała 2 fiszki • 29 kwietnia 2016, 12:53

29.04.2016r.

Mok­ry śnieg okrył
Bzy już różem rozkwitłe
Kwiecień pod Grojcem

Na­mawia mnie zna­jomy Pan Po­seł, abym po­lubił stronę na fa­cebooku, na której on i część społeczeństwa Na­mysłowa wal­czy o to, żeby nie pow­stała dookoła tego [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 29 kwietnia 2016, 08:28

NA PIĄTEK

Piątek - do pra­cy ka­nap­ka w warzy­wa postne,
A przed i po niej łóżko w po­ran­ki i wie­czo­ry rozkoszne. 

fraszka
zebrała 3 fiszki • 29 kwietnia 2016, 06:47

NA MONOTONIĘ PROCEDUR PRZETARGOWYCH

Ruszył na zbocza dud­ko­daj­ny re­dyku kram,
A przed­siębior­czy ba­ca kon­sekwen­tnie dba,
Żeby na różnych połoni­nach i in­nych stad,
Ju­has doglądał tyl­ko je­den i zaw­sze ten sam. 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 28 kwietnia 2016, 11:16

26.04.2016r.

Za­pytałem Cię - cze­mu Bóg uśmier­ca nas­to­let­nie czy tam dwudzies­to­let­nie dziew­czy­ny - narzeczo­ne, córki, żony, mat­ki - młodziut­kie, piękne, kształtniut­kie, kochające, o miłości marzące, pie­szczo­ty nie zaz­na­ne więc porzu­cające, na tych dzikich [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 28 kwietnia 2016, 07:40

Miłość, is­tnieje czy nie is­tnieje? Czy jest tyl­ko pojęciem za­wierającym w so­bie nic szczególne­go - codzien­ność, w którą wchodzą pot­rze­ba dob­rych czynów, pot­rze­ba przy­jem­ności? Taką nadętą zasłoną dla popędów ludzkości? Nazwą dumną [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 kwietnia 2016, 15:07
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

13 września 2018, 21:44piórem2 sko­men­to­wał tek­st DYWIZJON 303BIT­WA O AN­GLIĘ [...]

13 września 2018, 15:02yestem sko­men­to­wał tek­st Nie wódź, jeśli nie [...]

13 września 2018, 14:51fyrfle do­dał no­wy tek­st Pewien pol­ski nsuczyczy­ciel w [...]

13 września 2018, 10:27fyrfle do­dał no­wy tek­st TRANSATLANTYK

13 września 2018, 08:40Badylek sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto osiem­dziesiąte szóste

13 września 2018, 08:16Badylek sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto pięćdziesiąte pier­wsze

13 września 2018, 08:05Badylek sko­men­to­wał tek­st Oddech

13 września 2018, 06:01fyrfle do­dał no­wy tek­st CZŁOWIEK, KTÓRY ZA­BIŁ DON [...]

13 września 2018, 04:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie wódź, jeśli nie [...]

12 września 2018, 19:31danioł sko­men­to­wał tek­st Heroizm nie po­wodu­je założone­go [...]