fyrfle, teksty z kwietnia 2015 roku

15 tekstów z kwiet­nia 2015 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

30.04.2015r.

Wędrując po por­ta­liszczu i me­dytując nad swoimi i Wasze­mi ar­cydziełka­mi, to so­bie z rańca du­mam w ten oto sposób, że otwórz oczy i uśmie­chnij się do siebie, uśmie­chnij się do swo­jej partnerki, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 6 fiszek • 30 kwietnia 2015, 07:32

29.04.2015r. KOBIETA SPOZA SOFIZMATU

Onej­ko, po­daro­wałaś mi słowo so­fiz­mat, a ja To­bie na­piszę jak przy je­go po­mocy niszczo­no ko­bietę, że dziś nie wiesz kim jes­teś, że dziś nie wiecie jak ważne i cud­ne jes­teście. Ewa , [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 29 kwietnia 2015, 06:17

FYRFL MEDYTACJE ZNAD JEZIORA KAŃSKO W ZŁOCIEŃCU

Tak rzeczy­wiście tak jest
Że kiedy wychodzę do lasu
Nad twą ma­low­niczą rynną
To zaczy­nam odczuwać
Bez­gra­niczną nieskrepowaną
I dziecięco czystą radość.

Całym moim ciałem
Od naj­ta­jem­niej­sze­go wnetrza
Po krańce skóry i włosów na niej
Tar­gają dreszcze które
Wyt­rze­pują ze mnie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 28 kwietnia 2015, 14:00

Nie py­taj mnie, co widzę w tej łące, pełnej tyl­ko kwitnących chwastów, ale py­taj siebie cze­mu nie widzisz? 

myśl
zebrała 8 fiszek • 27 kwietnia 2015, 13:55

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

dziennik • 26 kwietnia 2015, 12:43

Ob­wisł i prze­rośniętą pros­tatą led­wo charczy,
Ze wsty­du za de­men­cją by się skrył - uwiąd starczy. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 25 kwietnia 2015, 07:51

FYRFL Z KOLEJNEGO DNIA DANYCH MI WIOSEN 21.04.2014r.

Świt z je­go pier­wszy­mi promieniami
Wschodzące­go słońca
Przy­nosi te sa­me pytania
I nieo­cze­kiwa­ne od­po­wie­dzi na nie
I tak Is­tnienie po to
Dało człowieko­wi nadzieję
Aby ten zniewolony
W cno­tach dogmatach
Grzechach prawdach
Przy­kaza­niach tradycjach
For­mach normach
Za­sadach i paragrafach
Miał zaw­sze jed­nak furtkę
Do wolności [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 24 kwietnia 2015, 10:54

24.04.2015r.

Na­jak­cepto­wal­niej­szym spo­sobem roz­sta­nia się ze światem, byłoby zachla­nie się na śmierć, ale już po dwóch set­kach kręgosłup tak bar­dzo bo­li, że o żad­nej śmier­ci mo­wy być nie może, a życie do­piero jest [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 5 fiszek • 23 kwietnia 2015, 11:39

23.04.2015r.

Lot osy sa­mot­ni­cy tak bar­dzo wkom­po­nował się w dźwięki par­tit na skrzyp­ce Bacha. 

dziennik
zebrał 2 fiszki • 22 kwietnia 2015, 13:19

FYR­FLE­RYK Z NAUK OSHO

Małgo­sia przyz­wo­liła więc Jaś nie zwlekał
Pieścił całował dźgał i nawlekał
Ona wyob­rażała so­bie wspólne szczytowanie
Gdzieś na nie od­ległym od łóżka dywanie
Jaś wstrzy­mywał ile mógł ale dy­wanu nie doczekał 

limeryk
zebrał 4 fiszki • 20 kwietnia 2015, 14:40
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:50fyrfle do­dał no­wy tek­st Pastorałka

dzisiaj, 12:30fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwieście dru­gie

dzisiaj, 12:11fyrfle do­dał no­wy tek­st Hetero na przys­tanku w [...]

dzisiaj, 07:22fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.12.2018r.  

wczoraj, 09:01fyrfle sko­men­to­wał tek­st Humoreska nie­dziel­na

wczoraj, 08:56fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwieście pier­wsze

przedwczoraj, 15:01Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 15.12.2018r.  

15 grudnia 2018, 10:42fyrfle do­dał no­wy tek­st 15.12.2018r.  

14 grudnia 2018, 22:32yestem sko­men­to­wał tek­st WINNI(recenzja fil­mu)