fyrfle, teksty z kwietnia 2014 roku

18 tekstów z kwiet­nia 2014 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

Niedziela Palmowa część II

- No a psy? One wszędzie srają!
- I srać będą , a ro­la pa­nabur­mis­trzo­wych urzędników , jest pos­ta­wienie auto­matów z wo­reczka­mi na od­cho­dy, na każdym chod­ni­ku, skwerze, pla­cu za­baw, w każdym parku [...] — czytaj całość

dziennik • 28 kwietnia 2014, 19:29

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

dziennik • 23 kwietnia 2014, 10:02

Różowe pąki jabłoni roz­kwi­tają w zachwyt, wbrew pol­skim na­wie­dze­niom, de­woc­twom, ig­rzys­kom sza­leństwa, które har­cują wkoło liczb 10, 2, 27. Biel ich kwiatów jed­nak to Wol­ność i Ra­dość wbrew skre­tynieniu. Ich liczbą toże 10, ale to dziesiątka z Kaczmar­skiego. Ni­by znaj­du­jemy się w ob­liczu jed­ne­go pun­ktu od­niesienia, ale jakżesz różne per­spek­ty­wy ot­rzy­muje­my. Pa­miętaj to TY wybierasz. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 22 kwietnia 2014, 17:28

Pulpecja

To ko­lej­na część Jeżyc­ja­dy, dziejąca się na początku lat dziewięć dziesiątych, ubiegłego stu­lecia, a ściślej od 25 grud­nia po 1 czer­wca ro­ku następne­go. Poszczególne roz­działy toczą się w różne stałe i nowo [...] — czytaj całość

recenzja książki
zebrała 1 fiszkę • 21 kwietnia 2014, 14:01

Fyrfl z życzeń wielkanocno - eastrowych.

Niech ku­kułki z mar­twych powstania
Pod­rzucą Ci cho­ciaż parę pisanek
Z których wyk­lu­je się Ob­lu­bieniec Los
Nim światło z oli­wy wybłyśnie w dym
Który w ni­cość prze­hula wiatr.

Nie­chaj codzien­ności słony pot
I gorzkie lep­kie łzy z kolejnej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 20 kwietnia 2014, 08:57

Wyob­rażam so­bie We­nus bez ręki, ale bez bius­tu nie! 

myśl
zebrała 6 fiszek • 18 kwietnia 2014, 10:58

Czeszki są faj­ne, ale dla niektórych ko­biet zbyt płaskie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 kwietnia 2014, 10:40

Jeśli nie umiesz dzielić się z dru­gim człowiekiem umiejętnościami, osiągnięciami, majątkiem be­zin­te­resow­nie, a tyl­ko pro­ponu­jesz mu ochłapy , to czym jes­teś, bo człowiek to ten, który na­wet swo­jemu psu, pod­su­wa naj­lep­sze kąski i nie przyj­dzie mu myśl, że mogłoby być inaczej. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 16 kwietnia 2014, 20:14

Po­wiadasz, że miałaś niezłą jazdę, pat­rząc Śmier­ci w oczy,
A ja py­tam: - a cóż do­piero by było, gdy­by spoj­rzeć Jej w tyłek? 

myśl
zebrała 8 fiszek • 15 kwietnia 2014, 11:56

Fyrfleton : Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną!!!

Są więc in­ni bo­gowie!!! Przyz­na­je to sam Bóg Iz­raela, a tym sa­mym Bóg nas ka­tolików!!! Już w pier­wszym przy­kaza­niu , jas­no mówi - Jest nas le­gion. Każdy kto in­te­resuję się his­to­rią i [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 4 fiszki • 14 kwietnia 2014, 09:06
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 11:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st TATUŚ

wczoraj, 11:35fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.07.2018r.  

przedwczoraj, 17:33Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st TATUŚ

przedwczoraj, 08:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st warkocz fran­cuski

przedwczoraj, 08:26fyrfle sko­men­to­wał tek­st 04.07.2018r.  

przedwczoraj, 08:18fyrfle do­dał no­wy tek­st 17.07.2018r.  

przedwczoraj, 06:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st CHŁODNE LA­TO 18 

przedwczoraj, 06:48fyrfle do­dał no­wy tek­st TATUŚ

16 lipca 2018, 23:16yestem sko­men­to­wał tek­st CHŁODNE LA­TO 18 

16 lipca 2018, 15:40Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 04.07.2018r.