fyrfle, teksty z kwietnia 2012 roku

4 teksty z kwiet­nia 2012 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

Opowieść po powodziowa odcinek 1

Było to daw­no, daw­no te­mu, po owej straszli­wej po­wodzi, którą jak mówi­li złośli­wi wy­wołał pa­pież, wyświęcając swo­je pom­ni­ki, w pysze luk­ro­wanej spesze­niem. jak to by­wa w przy­pad­ku tak trauma­tycznych wy­darzeń jak ta [...] — czytaj całość

opowiadanie • 28 kwietnia 2012, 12:27

Fyrfl Miasto Spotkań

Spot­kała się wieś z historią
Na Os­tro­wie Tum­skim i wierzy
Że kłódka na moście kluczyk w Odrę
To miłość ba­jeczna do gro­bowej deski

Ra­dio Ma­ryja tu dłoń po­daje
Po­marańczo­wej alternatywie
Ale nie pat­rzą so­bie w oczy

Dziew­czy­ny z [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 25 kwietnia 2012, 11:37

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

wiersz • 18 kwietnia 2012, 13:09

Fyrfl o swoim i ich świecie

Mój świat to euforia
I mój świat to lęki
Mój świat to schematy
I mój świat to burze­nie ich

Mój świat to D
I mój świat to M
Mój świat to przy­jaźnie dowolne
I mój świat to szy­der­stwo w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 13 kwietnia 2012, 11:46
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film