fyrfle, teksty z grudnia 2018 roku

44 teksty z grud­nia 2018 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

Jest za­bawa, się dzieje, mało, mało, mało :):);) 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 31 grudnia 2018, 22:04

Boże Narodzenie

Kiedy po­jed­li i wy­pili po­połud­niową kawę, to by­li pełni wer­wy i chętni do działania, a więc zbierało im się zde­cydo­wanie na wyjście na spa­cer po zaśnieżonej wsi. A po­jed­li ryb z Wigilii, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 31 grudnia 2018, 09:42

28.12.2018r.

Miałem dzi­siaj pi­sać o Wi­gilii, o Świętach,swoich oczy­wis­tych prze­myśle­niach z tym cza­sem związa­nych, ale Pol­ska po­niosła wielką stratę, a dla mnie w ja­kimś sen­sie, to stra­ta osobista.

Bis­kup Ta­deusz Piero­nek swoją twórczością ukształtował [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 28 grudnia 2018, 07:47

Żebysz tak każde po­sie­dze­nie tam gdzie król chodzi pie­chotą było płat­ne, choćby za każdą myśl tam wy­wołaną i ogłoszoną, to by­liśmy bo­gat­si ma­terial­nie , a i spuściz­na niema­terial­na ludzkości po­większyła by się wielce. 

myśl • 27 grudnia 2018, 15:28

Ludzie ty­le piszą o ego, jak­by to chleb al­bo chleb ze skum­brią w to­macie nawet. 

myśl • 26 grudnia 2018, 20:22

- Plotka?
- Aktualizacja. 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 26 grudnia 2018, 18:13

Myślę, że w zdro­wiu jest we­sołość, a w we­sołości zdro­wie, więc nie widziałem pot­rze­by składa­nia szer­szych życzeń na święta. Tak trud­no spełnić choćby je­deną z tych treści życzeń, wie­rzcie mi. Zresztą wy to wiecie, więc roz­szerza­nie ich to na­rażenie Bo­ga na co­raz głośniej­szy śmiech, mi­mo, że to jeszcze prze­cież nie plany. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 grudnia 2018, 00:21

Zdro­wych i we­sołych Świąt. 

myśl • 24 grudnia 2018, 15:34

Prze­kor­nie na­piszę, że jed­nak Ho­nore de Balzac i je­go "Ko­media Ludzka" - przy tym je­go dziele, to śmie­szny­mi i po pros­tu kłam­li­wymi wy­dają się być ser­co­pisa­nie i chmur­da­lia liryki. 

myśl • 21 grudnia 2018, 11:05

21.12.2018r.

Nie tyl­ko mu­zy­ka ma­ni­pu­lu­je ludźmi, ale i poślad­ki, a sa­ma ma­ni­pu­lac­ja może roz­re­gu­lo­wać człowieka, lecz też prze­ciw­nie roz­kręcić. Po­zos­tanę w tej dob­rej wie­rze, że i mu­zyka i poślad­ki roz­kręcają człowieka do radości [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 21 grudnia 2018, 08:33
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film