fyrfle, teksty z grudnia 2016 roku

102 teksty z grud­nia 2016 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

Tek­stem prze­dos­tatniego dnia ro­ku ob­wie­szczam Myśl auto­ra CiepłaWo­da - Na No­wy Rok..., a w nag­rodę, to so­bie pu­del­ka poczy­taj i od­puść so­bie i 77 ra­zy wy­bacz ko­mu i co chcesz, al­bo pos­kacz w kałużach. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 31 grudnia 2016, 10:33

W 2017 ro­ku życzę Ad­mi­nis­trac­ji i Użyt­kowni­kom Cy­tatów zdro­wia, we­ny do twórczości, a nie do walk pod tek­sta­mi, miłości oraz po­zytyw­ne­go pat­rze­nia na ludzi, bo nie ma co się de­ner­wo­wać, a żyć prze­cież i tak trze­ba. Poz­dra­wiam gorąco. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 31 grudnia 2016, 09:48

Ko­bieta bez mężczyz­ny jest jak mężczyz­na bez jaj - cien­ko piszczy. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 30 grudnia 2016, 16:03

Wizyta Duszpasterska

Sierżant dzień roz­począł od sta­romod­ne­go śniada­nia. Us­mażył na ce­bul­ce kiszkę i zjadł ją z chle­bem. Po­tem roz­chy­lił fi­rany i spraw­dził tem­pe­raturę na zewnątrz do­mu na ter­mo­met­rze przy­moco­wanym do ściany północ­ne­go bal­ko­nu. Było [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 30 grudnia 2016, 09:38

Tek­stem os­tatniego czwar­tku w 2016 ro­ku ob­wie­szczam opo­wiada­nia autor­ki Wen - Stworzy­ciel­ka świata. W nag­rodę jem jabłko za Two­je zdro­wie i rozwój Two­jego talentu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 grudnia 2016, 06:59

Dzi­siej­sza myśl dnia na­wiązu­je do os­py, a więc jut­ro pro­ponuję coś z grypą pta­sią, która jest bar­dziej na cza­sie - myślę, że wy­nale­zienie ta­kiej myśli dla ad­mi­nis­trac­ji to pryszcz. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 grudnia 2016, 19:54

Autor za to, w ja­ki sposób jest czy­tany, od­po­wie­dzial­ny nie jest.

Jerzy Pilch 

myśl
zebrała 6 fiszek • 29 grudnia 2016, 16:50

Tek­stem śro­dy ob­wie­szczam wier­sz auto­ra SA­MEsad­nnes - Je­sień przyszła la­to odeszło, a w nag­rodę pod­po­wiadam Ci, że wios­na i la­to zno­wu przyjdą, a na ra­zie uszyj so­bie strój na pa­radę Trzech Króli, al­bo skon­struuj piękną marzannę, żeby po­tem uto­pić ją w rze­ce i pa­miętaj - jak nie za­tonie, to cza­row­ni­ca była! :) 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 29 grudnia 2016, 10:00

O dobrej żonie

Każdy mąż chce mieć żonę
Że nie świętem i wiel­kim dzwonem
Ma­saż jędrną pier­sią i gorącym łonem 

fraszka
zebrała 3 fiszki • 29 grudnia 2016, 09:50

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

felieton • 28 grudnia 2016, 20:28
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 15:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]

dzisiaj, 14:30fyrfle do­dał no­wy tek­st Trochę op­ty­miz­mu

dzisiaj, 14:26fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwieście trzy­nas­te

dzisiaj, 13:06fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VII

wczoraj, 22:28Cris sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]

wczoraj, 12:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

wczoraj, 12:03fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

wczoraj, 10:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VI 

przedwczoraj, 10:20yestem sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie dwieście dwu­nas­te

18 stycznia 2019, 21:38yestem sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]