fyrfle, teksty z grudnia 2015 roku

30 tekstów z grud­nia 2015 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

23.12.2015r.cz 3

Roz­całowa­ni,
Przy­tu­lający świ­ty - 
Duch przez cieles­ność.

Dochodzę do pier­wszej stac­ji Gol­go­ty Bes­kidów i wca­le nie mam za­miaru być gol­gotą pic­nic, ale sku­pieniem, za­dumą, zachwy­tem, za­myśle­niem, spo­ko­jem, ciszą, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 30 grudnia 2015, 08:07

Kiedy przychodzisz z pra­cy, to masz lat ile masz.
Kiedy kocha­my się późnym po­połud­niem, to
sta­jesz się ener­giczną trzydziestolatką.
Kiedy kocha­my się przed północą, to
jes­teś już sza­loną dwudziestolatką.
A kiedy kocha­my się nad ra­nem, to mam
wątpli­wości i wyrzu­ty, bo jes­teś już
bar­dzo nieletnią... 

anegdota
zebrała 6 fiszek • 29 grudnia 2015, 11:06

23.12.2015r.cz 2

Miłowa­niem Jej
Ki­lo­met­ry we dwo­je
Grud­niowe fyr­fle

Idąc obok straży ochot­niczej prze­ciw pożar­nej, a pod ga­bi­ne­tem fryz­jer­ki i obok bib­liote­ki też, i jeszcze ap­te­ki dochodzę do piękne­go bu­dyn­ku kościoła, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 28 grudnia 2015, 07:59

Ser­decznie dziękuję ad­mi­nis­tra­torom por­ta­lu za życze­nia świąteczne i za brak myśli dnia na święta i po­piątki, świad­czy to o po­ziomie por­ta­lu, kul­turze ad­mi­nis­tra­torów i sza­cun­ku dla autorów oraz użyt­kowników. Jes­teśmy ludźmi więc [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 9 fiszek • 27 grudnia 2015, 13:30

BIUROWE

- O! Roz­po­rek mi się rozpiął...
- No to sze­fie jest okazja...
- ...ale tyl­ko do połowy.
- ...ku­pić no­we spodnie. 

opowiadanie
zebrało 5 fiszek • 26 grudnia 2015, 13:31

Cy­taty 25 . 12. 2015 r. - pa­rada idiotyzmów. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 grudnia 2015, 23:39

Życzy­my Wszys­tkim Zna­jomym z Cy­tatów oraz Wsi, Mias­tu i Światu spo­koj­nych świąt , przez da­waną so­bie wza­jem­nie miłość w tych dniach lub cho­ciaż sza­cunek i po­moc w codzien­nych, w te piękne dni, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 5 fiszek • 24 grudnia 2015, 09:53

23. 12. 20015 r.

Ciszę plącze wiatr
W zapętlo­nych z serc
Ra­zem do śmier­ci

Wczo­raj­sze przed­połud­nie było słoneczne i wiet­rzne, a tym sa­mym jed­nak wczo­raj ma znacze­nie dla dnia dzi­siej­sze­go, pot­ra­fi go zbu­do­wać i na­dać mu sens, ot choćby [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 5 fiszek • 23 grudnia 2015, 07:53

ZŁOTA FRASZKA

By­wają myśli i praw­dy złote o treści mglistej
Są i te prak­tyczne z codzien­ności o oczy­wis­tości oczywistej
Ko­bieto drap i pieść swo­jemu mężczyźnie fałdki na mosznie
Niech wieczór je­go ra­dośnie mi­ja w błogości rozkosznej
A po­tem świ­tem to dla was gwiaz­dy i księżyc zgod­nie bledną
Mężczyz­no scho­waj pis­to­let we wnętrzu ko­biety i bądźcie jedno 

fraszka
zebrała 10 fiszek • 22 grudnia 2015, 07:48

21.12.2015r.

Wiosen­ne słońce
Bry­lan­tem nurt strumienia
Grud­niowe psoty

Cza­sem przy­pat­ruję się różnym myślom, które w for­mie pi­sanej na­suwają się moim oczom,a tym sa­mym sam mogę so­bie po­myśleć różniście o tych myślach, których w for­mie pisanej [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 21 grudnia 2015, 09:24
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film