fyrfle, teksty z grudnia 2014 roku

26 tekstów z grud­nia 2014 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

Z MYŚLI ROZ­WOLNIONYCH CZ.8

Nie ha­lal, ale ha­ram wy­bieraj­cie drodzy Mu­zułma­nie, bo tyl­ko to co he­retyc­kie i za­kaza­ne, może wyr­wać Was z za­bobonów i ciem­ne­go gro­du, to­tal­nej i sa­mie wiecie, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 31 grudnia 2014, 17:16

BU­KIET Fyr­flE­ryków ZZA KONFESJONAŁU
I SPOD BALDACHIMU

Pre­wikur jest na grzyby
Związki to dyby
A słowo Ciocią Zo­sią się stało
I między Wa­mi fyrflało
Oto są fak­ty i ich hybrydy

Braaacia pat­rzcie jeeenot
Nieee to ocelot
Tak [...] — czytaj całość

limeryk
zebrał 1 fiszkę • 30 grudnia 2014, 16:53

Z MYŚLI ROZ­WOLNIONYCH CZ.7

Nie kochasz mnie, bo nie poz­wa­lam to­bie włożyć się w ja­kiekol­wiek ramy.

Ciocia Zośa

Czyż ja­kiekol­wiek ra­my mogą być miłością? A za­tem czy ra­my obrączek małżeńskich nie kończą [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 grudnia 2014, 12:16

Z MYŚli ROZ­WOLNIONYCH CZ.6

Do mo­jego zna­jome­go far­ma­ceuty przyszła pew­na sta­ruszka i powiedziała:
- Pa­nie ma­gis­trze! Pos­ma­rowałam mo­jego sta­rego prze­ter­mi­nowaną maścią i wie pan ma­gis­ter...c.uj nie zdechł! Ta­kie przed­wo­jen­ne bydle!

Podsłuchał Bonifacy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 grudnia 2014, 12:32

Z MYŚLI ROZ­WOLNIONYCH CZ.5

Two­je życie nie jest dla mi­tolo­gicznych muz i bogów, z rze­komo pi­sanych przez nich ksiąg. Jest dla Ciebie i dla tych, którzy Cię ro­zumieją i nie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 grudnia 2014, 13:05

PIS jest an­ty­tezą demokracji.

An­na Grodzka

Gdy­bym wie­rzyła w Bo­ga, to pro­siłabym go, żeby PO nicze­go nie re­for­mo­wała, bo pro­pono­wane przez nią zmiany idą w kierun­ku antyspołecznym.

An­na Grodzka

Państwo wyp­rze­daje mie­szka­nia ko­munal­ne. Poz­by­wa się lokali [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 grudnia 2014, 01:28

Ser­decznie życzy­my, w przed­dzień teore­tycznych na­rodzin Je­zusa Chrys­tu­sa byśmy w so­bie rozłączy­li ziar­no od plew i przez moc Ducha Święte­go lub inną, niech wzrośniemy we wspólnotę dob­rai piękna pop­rzez su­mienie, uczci­wość, szcze­rość, szczod­rość, równość, so­lidar­ność, ciepło, przy­jaźń i mówienie twar­de­go nie! cho­rej tra­dyc­ji, za­bobo­nom, te­mu co teore­tyczne, a w prak­ty­ce zniewa­lające i każące giąć się, aż do upad­ku na ko­lana, w bez­reflek­syjnym pod­da­niu się.

fyrfle 

myśl
zebrała 6 fiszek • 24 grudnia 2014, 15:15

Z MYŚLI ROZ­WOLNIONYCH CZ.4

Książka to miłość pop­rzez wielo­godzinną przy­jem­ność i wciąż tańsza niż pół godzi­ny zapłaco­ne Córą Koryntu.
Po­wiadają, że w su­mie korzys­tniej­sza w ut­rzy­maniu od małżon­ka, bo nie jest [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 grudnia 2014, 13:07

22.12.2014r.

Spa­cero­wałem so­bie wczo­raj w porze "roz­le­wis­ka" z psem po osied­lu, gdy usłyszałem - Kur­cze niemożli­we Mi­rek! Wys­koczyła ze sta­rego czinkłeczen­to, jak gdy­by zo­baczyła ko­goś ko­go wiele dni nie widziała i nie słyszała, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 5 fiszek • 22 grudnia 2014, 08:02

Z MYŚLI ROZ­WOLNIONYCH CZ.3

Boże Na­rodze­nie w Pol­sce, to czas, kiedy "Bóg i Je­go Miłość", rodzą się przez skar­petkę, a reszta jest przemilczeniem.

Ciocia Zosia

- Ależ świetną szynkę ku­piłam na święta!
- [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 5 fiszek • 21 grudnia 2014, 12:30
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film