fyrfle, teksty z grudnia 2013 roku

21 tekstów z grud­nia 2013 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

Ten rok od­chodzi z myślą i wiedzą, że jak ja do­pie­szczę, to...Praw­dzi­wie Ręczna Robota! 

myśl
zebrała 5 fiszek • 31 grudnia 2013, 19:33

Dziecko

Książkę wy­dała fir­ma Hachet­te w ra­mach ko­lek­cji Praw­dzi­we His­to­rie. To jej dru­ga odsłona. Kiedy dziec­ku nie mówi­my, ze jest kocha­ne , mądre, war­tościowe, nie chwa­limy go za osiągnięcia, a sta­le mu dokuczmy, [...] — czytaj całość

recenzja książki • 30 grudnia 2013, 14:02

Sza­nuję ludzi piszących myśli, afo­ryz­my i wier­sze o miłości, przy­jaźni, ale wolę tych, którzy słowem przy­pier.....ą kon­kret­nie, re­wolu­cyj­nie i z zębem tam gdzie trze­ba i w ko­go trze­ba! Ot, na przykład w ka­pita­lizm czy je­go urzędników. Ględze­niem o miłości za­siłków rodzin­nych na po­ziomie tych w Wiel­kiej Bry­tanii nie osiągniemy. War­to i trze­ba w ko­goś walnąć słowem i czy­nem- bez miłości, chłod­no i lodowato. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 grudnia 2013, 15:55

War­to spi­sywać i prze­kazy­wać po­tom­nym swo­je wspom­nienia, bo inaczej za Was na­pisze i je każe czy­tać Waszym Dzieciom, Waszym Wnu­kom I P N!!!
(Dla Otu­lonej, Gai i L.T - szczególnie) 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 grudnia 2013, 19:23

Boże Narodzenie Dzień Drugi

Dru­gi dzień świąt Bożego Na­rodze­nia, w moim do­mu, dla wszys­tkich roz­poczy­nał się bar­dzo wcześnie. Naj­wcześniej wsta­wała Ma­ma, bo już o czwar­tej lub piątej. Ona też najpóźniej chodziła spać, bo o dwu­nas­tej czy [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 26 grudnia 2013, 13:02

Boże Narodzenie Ludzi Lasu

Daw­no daw­no te­mu, za kil­ko­ma la­sami, za kil­ko­ma rze­kami, za wielo­ma po­lami, za pięcioma pre­zyden­ta­mi, za kil­ku­nas­to­ma chy­ba pre­miera­mi, była so­bie ko­munis­tyczna kraina zwa­na Pol­ską Rzeczy­pos­po­litą Lu­dową, a na cze­le te­go barwnego [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 25 grudnia 2013, 13:14

Jeśli Jaś na ran­dce re­cytu­je Ma­rysi wier­sze, to ow­szem, Ja­siek może myśleć o tyłku Ma­ryni, ale Jan nig­dy nie po­winien dos­tać ręki Maryny. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 24 grudnia 2013, 12:22

Kwiat Kalafiora

W trze­ciej części Jeżyc­ja­dy Małgorza­ty Mu­siero­wicz poz­na­jemy wielooso­bową rodzinę Bo­rejków. Ut­rzy­mują się z jed­nej dok­tor­skiej pen­sji i chałup­niczych za­robków żony dok­to­ra Bo­rej­ki, ale są szczęśli­wymi ludźmi, bo bo­gaty­mi w wie­dze i pozytywne [...] — czytaj całość

recenzja książki • 24 grudnia 2013, 12:15

Spo­koj­nych oraz z faj­ny­mi prze­myśle­niami Świąt wszys­tkim Użyt­kowni­kom Cy­tatów życzą Ciocia Zo­sia, Wuj Stach i Fyr­fl Gulgewanc! 

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 grudnia 2013, 13:52

Sa­mot­ność wchłaniana po­god­nie, spra­wia, że sta­jemy się oaza­mi spo­koju i bez prag­nień, ale fakt, łapuf­ka wręczo­na z uśmie­chem i życzli­wością, to sa­mo zdro­wie. Zdro­wie to cel i wy­bacza środki. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 grudnia 2013, 18:50
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film