fyrfle, teksty z grudnia 2012 roku

9 tekstów z grud­nia 2012 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

fyrfl przygodny

Wtu­lam się w ciebie z całych sił
Przy­wieram us­ta­mi do twoich ust
Jak glo­nojad zczyszczę cię z namiętności
Moc­no i moc­niej jeszcze
Sze­roko rozłożne pal­ce pieszczą
Twój tors i ścis­kają jeszcze i jeszcze
Dyszę głośno wkle­jam się
Śli­nię i [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 20 fiszek • 26 grudnia 2012, 13:29

Fyrfl dla Doroty Anny

A jeśli w tym grud­niu urodzi się Bóg
Cze­go To­bie Kocha­na i so­bie życzę
A naj­mocniej te­go życzę Jemu
To nap­rawdę niech będzie Wszechmocny
I po­godzi zwaśnione strony
Dłoniom od­bie­rze do­tyk krwi
Wraz z Nim niech zstąpi Duch [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 16 fiszek • 19 grudnia 2012, 15:35

Fyrfle Ton pastorałka

Nie za­pomnę do końca moich soc­ja­lis­tycznych dni piątko­wej roz­mo­wy z pa­nem Ka­zimie­rzem Ja­kubow­skim, kiedy snuł mi dwie his­to­ryj­ki, które od­cisnęły się na zaw­sze w je­go pa­mięci. Pier­wsza to, ta kiedy stojąc pod [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 16 grudnia 2012, 13:43

Fyrfl opowieść wigilijna

Pa­nie Dickens
Cu­da ogłaszają
Opo­wieść wigilijną
An­no Do­mini 2012
Bis­kup sprze­dał pałac
Pieniądze roz­dał potrzebującym
Chrys­tus powrócił
Mu­siał zobaczyć
Przep­raszam Tomaszu
Je­zus Maria...
Wreszcie rozumiem...
...Iluż... Ja Bóg...
Te­raz rozumiem... 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 12 grudnia 2012, 12:48

Fyrfl cyniczny

Na sto­liku leżał scyzoryk
Obok scy­zory­ka położyłem kartkę
Na kar­tce było na­pisa­ne - ekolog
Scy­zoryk z fu­rią ot­worzył się
A łosie rosną rosną rosną
Mają już czte­ry i pół metra
Są wiel­kie i cyniczne
Niczym za­raza waj­raczka rospudnika
Po­zos­ta­je nadzieja [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 8 grudnia 2012, 17:29

PO i PSL przy­goto­wują szybką no­welę us­ta­wy o ochro­nie zwierząt. Na­dal będzie można bes­tial­sko, tor­tu­rując, mor­do­wać bra­ci mniej­szych, w imię Ma­home­ta i Ado­naj.Ten los szy­kuje im po­kole­nie JP II, czy­li gor­li­wi wyz­nawcy Chrys­tu­sa. Wychodzi mi na to, że Bru­non K. jest wiel­kim ob­rońcą zwierząt!!! 

anegdota
zebrała 4 fiszki • 7 grudnia 2012, 13:42

Kiedy Mi­kołaj przychodzi kominem
Te­dy pogłowie je­leni rośnie
Nie wierzysz
Za­pytaj listonosza 

anegdota
zebrała 4 fiszki • 6 grudnia 2012, 17:25

Fyrfl jak Gulgewanc

Myśli mi się gwałcą
Sta­ra ro­pucha kąsa ra­cice w porno
Ścibździból trząsa okrutnie
Wyt­rze­potując w kon­wul­sjach sromotę

A cza­sem jest zachwyt słonecznikiem
A cza­sem bar­wy sza­rej żabką
Zaurocze­niem pros­tym że jest
Dziękuję więc jej że mam
Do ko­go zagadać

Spo­pielam jabłka [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 5 grudnia 2012, 13:45

Opo­wieść wi­gilij­na: Bis­kup sprze­dał pałac. Pieniądze roz­dał pot­rze­bującym. Gdzie za­mie­szkał? U konkubiny. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 3 grudnia 2012, 13:07
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film