fyrfle, teksty z czerwca 2018 roku

69 tekstów z czer­wca 2018 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

Ko­go nie bo­li ten nie pisze wierszy...

Jan Rybowicz 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 czerwca 2018, 11:25

KOS

W os­tatni dzień wios­ny, a w pier­wszy dzień la­ta skończył się se­zon go­dowy, więc kos re­zydujący sta­le na dachach i drze­wach og­ro­du państwa J mógł trochę od­począć i ro­zej­rzeć się dookoła, nacieszyć [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 28 czerwca 2018, 11:25

DZIENNIK MASZYNISTY(recenzja filmu)

Film po­rusza prob­lem traumy jaką przeżywają maszy­niści po tym jak pro­wadzo­na przez nich lo­komo­tywa naj­częściej śmier­telnie potrąca ludzi, naj­częściej ma­sak­rując ich ciała. Opo­wiada o tym, że często maszy­nis­tom ta­ka sy­tuac­ja przy­darza się [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 28 czerwca 2018, 07:19

mikroopowiadanie sto czterdzieste ósme

Po wiosen­nej ule­wie Adaś pił wodę z kałuży w wyr­wie as­faltu uli­cy Og­ro­dowej. Z je­go le­wej stro­ny tym­cza­sem nad­jeżdżał oso­bowy van, a za nim skra­dała się na traw­ni­ku Ci­ri, aby jak zwykle [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 26 czerwca 2018, 10:08

mikroopowiadanie sto czterdzieste siódme

Pa­dał deszcz, rosówka wyj­rzała więc spod sta­rego spróchniałego korze­nia mi­rabel­ki niesiona mocą na­tury, a widząc to kos sfruną mo­men­talnie na sta­ry pień. Rosówka po­pat­rzyła na dzwon­ki kon­wa­lii przys­tro­jone bry­lan­ta­mi z kro­pel wo­dy is­krzący­mi w świet­le ma­jowe­go połud­nia i nag­le ciem­ność miażdżyła jej głowę i wy­rywała z gle­by jak między­narodówka bryłę świata z posad. 

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 26 czerwca 2018, 10:06

Z Kaziemierzem

Często do­piero po spot­ka­niu We­ny z Ka­zimie­rzem długo roz­ma­wiałem przy je­go sa­mochodzie pod bib­lioteką, al­bo szliśmy do je­go mie­szka­nia i tam nap­rawdę się roz­kręcał opo­wiadając aneg­do­ty z życia We­ny, z dziejów Ksantypy, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 25 czerwca 2018, 09:20

Kazimierz

Spot­ka­liśmy się z Ka­zimie­rzem i je­go przew­spa­niałą małżonką Zo­fią dwudzies­te­go szóste­go ma­ja w ich mie­szka­niu w Na­mysłowie. Ka­zimierz był bar­dzo cier­piący z po­wodu postępującej cho­roby i widzieliśmy po nim og­romne wyczer­pa­nie, które [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 25 czerwca 2018, 07:42

O Kazimierzu

O KAZIMIERZU

...to mogę pi­sać przez cały dzień i pew­nie tak będzie, że wciąż będą do mnie wra­cały wspom­nienia naszych wspólnych i osob­nych dni, ale, w których związa­ni by­liśmy naszy­mi poczy­naniami twórczy­mi i [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 25 czerwca 2018, 07:40

Mleko Zambrowskie

Bie­rzesz z szaf­ki kre­den­su głębo­ki talerz
Wy­pełniasz mu wnętrze żurawiną
Przy okaz­ji na­biera kolorów
Na żura­winę wy­sypu­jesz słonecznik
Dzieło wieńczy biały len
I nu­ta rozpusty
Łyżeczka masła
Schodzę więc do piwnicy
Daję ko­tu skrzydło ptaka
I z kar­to­nu wyj­mu­je karton
Z którym [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 23 czerwca 2018, 13:02

Na­wet, jeśli zos­ta­nie w człowieku od­kry­ty gen od­po­wie­dzial­ny za ho­mosek­sualizm, to na­leży go niszczyć w nim i zastąpić pożąda­nym ge­nem he­tero­sek­sual­nośći, aku­rat w tym wy­pad­ku wol­ność mu­si ustąpić większości. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 czerwca 2018, 11:21
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

7 października 2018, 22:37yestem sko­men­to­wał tek­st KOŚCIÓŁ GAR­NI­ZONO­WY W KA­TOWI­CACH [...]

7 października 2018, 14:30fyrfle do­dał no­wy tek­st KOŚCIÓŁ GAR­NI­ZONO­WY W KA­TOWI­CACH [...]

7 października 2018, 12:58yestem sko­men­to­wał tek­st Lepszy bu­rok z ogródka, [...]

7 października 2018, 12:51yestem sko­men­to­wał tek­st Współcześnie, może na­wet awan­gardo­wo

7 października 2018, 11:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czasem wiążemy Bo­gu tak [...]

7 października 2018, 11:28fyrfle do­dał no­wy tek­st Lepszy bu­rok z ogródka, [...]

7 października 2018, 10:53fyrfle sko­men­to­wał tek­st co krok dep­czę mi­liony [...]

7 października 2018, 10:01fyrfle do­dał no­wy tek­st Współcześnie, może na­wet awan­gardo­wo

6 października 2018, 14:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st Słowo uwodzi, wygląd zachęca, [...]

6 października 2018, 09:37piórem2 sko­men­to­wał tek­st KOŚCIÓŁ ŚWIĘTYCH APOS­TOŁÓW PIOT­RA [...]