fyrfle, teksty z czerwca 2014 roku

14 tekstów z czer­wca 2014 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

Z jed­nej stro­ny ka­tolic­ki, ul­tra kon­serwa­tyw­ny naród, a z dru­giej, wszys­cy tu lu­bią piep­rzyć...i to od tyłka strony! 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 30 czerwca 2014, 10:20

Fyrfl z interwencji

Słuchaj sta­ry si­wy ob­leśny capie
Op­rawco moich z tobą dni i nocy
Małżeństwo to nie jest miłość
Małżeństwo to nie jest romantyzm
Małżeństwo to nie jest namiętność
Małżeństwo to nie jest przyjaźń
Małżeństwo to nie jest szczerość
Małżeństwo to [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 29 czerwca 2014, 15:42

Wyp­ra­wy na pla­netę We­nus, która nie miała by pier­si, byłyby poz­ba­wione swej is­to­ty. To tak jak wyb­rać się do sa­du na ma­linówki, które nie są w sadzie...proboszcza! 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 czerwca 2014, 17:19

Dzień Dziecka cz.2

Wróci­liśmy do do­mu. Przyszła Ciocia Zo­sia i przy­niosła pla­cek, oczy­wiście ze świeżymi trus­kawka­mi. Zro­biłem kawę i sied­liśmy we fo­telach. Ciocia dzier­gała ser­wetkę na szy­dełku i roz­ma­wialiśmy so­bie na różne te­maty. Po­ruszy­liśmy temat [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 24 czerwca 2014, 13:23

Dzień Dziecka cz.1

Ra­no jeszcze cie­szyłem się wczo­raj­szą im­prezą jaką zor­ga­nizo­waliśmy dla dzieci w miej­sco­wej bib­liote­ce. Po­mimo obaw udała się dos­ko­nale. Poez­ja czy­tana i śpiewa­na przy­ciągnęła jed­nak kil­kadziesiąt osób. No i te cu­dow­ne gawędy pana [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 15 czerwca 2014, 14:47

Łania i Jeleń

Bez szwagrów!?
Czymże byłby żywot?
Py­tała łania swo­jego jelenia. 

fraszka
zebrała 2 fiszki • 11 czerwca 2014, 19:12

..., że nie pra­cuję, ale mnie też boli... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 czerwca 2014, 10:16

Fyrfl pewnej bliskości

Ja też poz­nałem smak bliskości
Była jak miąższ brzoskwiń
Soczys­tość jej i słodycz
Roz­le­wała się we mnie
Aż ociekałem nią cały
Pełna we wszys­tko zakazane
Budziła grozę i odrazę
U tłumu zaz­dros­nych purytan
Czer­pałem z niej maksymalnie
Bez chwi­li opamiętania
I choćby [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 9 czerwca 2014, 18:27

Dos­tałem bu­telkę dob­re­go , czer­wo­nego wi­na, i tu zaw­sze po­jawia się wątpli­wość, wacha­nie. Ot­worzyć i wy­pić sa­memu, choć w to­warzys­twie księżyca, czy może odłożyć jak zap­rosze­nie do szczęścia i wy­pić z tą, która... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 5 czerwca 2014, 19:17

Kocham cię kocha­nie mo­je, ale muszę mieć... I tu pyk! Is­kier­ka miłości zgasła. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 czerwca 2014, 19:00
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film