fyrfle, teksty z czerwca 2012 roku

4 teksty z czer­wca 2012 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

fyrfl pycha

Usiądź proszę Pycho
Zo­baczyłem w kios­ku Pe­nelo­py twarz
Ku­piłem bru­kowiec dwutygodnik
Z bru­kow­cem wiel­kie kino
Wewnątrz Marta
W ob­rzyd­li­wej ses­ji sprzedaje
Roz­człon­ko­wane ciała mat­ki i ojca
Ta­ki zajączek dla ślepców
Wiel­ka­noc­ny zajączek
Tak bar­dzo chciałbym wy­budo­wać grobowiec
Z ob­rzyd­li­wie piękne­go marmuru
Cały w [...] — czytaj całość

wiersz • 26 czerwca 2012, 16:17

Fyrfl rodzinnych ogrodów działkowych

Księżyc wzeszedł i słońce zgwałcił
Te zaczer­wieniło się i poszło spać
Jak mniemam w Ber­li­nie w ho­telu Ritz
Wiel­ki wóz pat­rzył na tych dwoje
Jak to mężczyzna
Po­pełniając Ona­na grzech
Z trzas­kiem złamał dyszel
Się z te­go zrobiła [...] — czytaj całość

wiersz • 21 czerwca 2012, 12:04

Z opowieści Matki

W No­wy Rok po­jechałem do ma­my. O niej na­piszę tyl­ko ty­le, że wpa­jała mi bym czy­tał Bib­lię,ale nie słuchał tych, co ją głoszą i całymi no­cami ze mną audyc­ji Tom­ka Bek­sińskiego w [...] — czytaj całość

opowiadanie • 6 czerwca 2012, 14:53

Fyrfl Wiatr

Nie ro­zumiem cze­mu ludzie chcą sięgać gwiazd
Jeśli na­wet z ich oczu wi­dać wszystko
Być wiat­rem to jest do­piero coś
Prze­nikać ludzi ich miłość czuć
Po­tem na ple­cach po­nieść ma­terię jej
Rwać mus­kać us­ta sprag­nione i ech
Strzępki [...] — czytaj całość

wiersz • 1 czerwca 2012, 16:44
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

wczoraj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

wczoraj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

wczoraj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

wczoraj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

przedwczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

przedwczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

przedwczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

przedwczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film