fyrfle, teksty z czerwca 2012 roku

4 teksty z czer­wca 2012 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

fyrfl pycha

Usiądź proszę Pycho
Zo­baczyłem w kios­ku Pe­nelo­py twarz
Ku­piłem bru­kowiec dwutygodnik
Z bru­kow­cem wiel­kie kino
Wewnątrz Marta
W ob­rzyd­li­wej ses­ji sprzedaje
Roz­człon­ko­wane ciała mat­ki i ojca
Ta­ki zajączek dla ślepców
Wiel­ka­noc­ny zajączek
Tak bar­dzo chciałbym wy­budo­wać grobowiec
Z ob­rzyd­li­wie piękne­go marmuru
Cały w [...] — czytaj całość

wiersz • 26 czerwca 2012, 14:17

Fyrfl rodzinnych ogrodów działkowych

Księżyc wzeszedł i słońce zgwałcił
Te zaczer­wieniło się i poszło spać
Jak mniemam w Ber­li­nie w ho­telu Ritz
Wiel­ki wóz pat­rzył na tych dwoje
Jak to mężczyzna
Po­pełniając Ona­na grzech
Z trzas­kiem złamał dyszel
Się z te­go zrobiła [...] — czytaj całość

wiersz • 21 czerwca 2012, 10:04

Z opowieści Matki

W No­wy Rok po­jechałem do ma­my. O niej na­piszę tyl­ko ty­le, że wpa­jała mi bym czy­tał Bib­lię,ale nie słuchał tych, co ją głoszą i całymi no­cami ze mną audyc­ji Tom­ka Bek­sińskiego w [...] — czytaj całość

opowiadanie • 6 czerwca 2012, 12:53

Fyrfl Wiatr

Nie ro­zumiem cze­mu ludzie chcą sięgać gwiazd
Jeśli na­wet z ich oczu wi­dać wszystko
Być wiat­rem to jest do­piero coś
Prze­nikać ludzi ich miłość czuć
Po­tem na ple­cach po­nieść ma­terię jej
Rwać mus­kać us­ta sprag­nione i ech
Strzępki [...] — czytaj całość

wiersz • 1 czerwca 2012, 14:44
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 16:14fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 16:09fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 15:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]

dzisiaj, 14:30fyrfle do­dał no­wy tek­st Trochę op­ty­miz­mu

dzisiaj, 14:26fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwieście trzy­nas­te

dzisiaj, 13:06fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VII

wczoraj, 22:28Cris sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]

wczoraj, 12:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

wczoraj, 12:03fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

wczoraj, 10:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VI